اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا آزاده دل

مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

reza_azadehdelyahoo.com

سردبیر

مهرداد گودرزوند چگینی

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

goodarzvandiaurasht.ac.ir

مدیر داخلی

حمیدرضا رضایی کلیدبری

مدیریت دولتی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

hrezaeeiaurasht.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهرداد گودرزوند چگینی

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

goodarzvandiaurasht.ac.ir

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه استاد گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

محمد صادق ضیائی

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

ziaeeut.ac.ir

کاوه مهرانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران

kmehraniut.ac.ir

حسین صفری

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

hsafariut.ac.ir

سیدرضا سیدجوادین

مدیریت استاد گروه مدیریت، دانشگاه تهران

rjavadianut.ac.ir

غلامحسین نیکوکار

مدیریت دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

aaaaa.ir

میرعلی سید نقوی

مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

ssssaa.ir

طهمورث حسنقلی پور یاسوری

مدیریت استاد گروه مدیریت، دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

ابراهیم چیرانی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

chiraniiiaurasht.ac.ir

حمیدرضا رضایی کلیدبری

مدیریت دولتی استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

hrezaeeiaurasht.ac.ir

کامبیز شاهرودی

مدیریت بازرگانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

k_sharoodiyahoo.com

کارشناس نشریه

هادی برنجی مریان

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

hadiberenjigmail.com
۰۹۱۰۸۶۶۱۰۰۸