اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه توانمندسازی سرمایه انسانی عبارت است از:

  1. ایجاد فضای علمی در حوزه مدیریت سرمایه انسانی
  2. ایجاد زمینه های اجرایی و عملی توسعه سرمایه انسانی
  3. ترویج و اشاعه کاربردهای توانمندسازی سرمایه انسانی در دستگاه های اجرایی ، بخش خصوصی و تعاونی
  4. ارائه دیدگاه‌های آینده پژوهی و روش‌شناسی در حوزه‌های مربوط به توانمندسازی سرمایه انسانی
  5. تلاش جهت برقراری نظام مدیریت سرمایه های انسانی با استفاده از دیدگاه های صاحب نظران این حوزه  جهت ارتقای جایگاه این حوزه
  6. توانمندسازی مدیران منابع انسانی تمامی سازمان های  کشور
  7. ایجاد نگاه راهبردی به توانمندسازی سرمایه انسانی در مدیران