درباره نشریه

نشریه تخصصی توانمندسازی سرمایه انسانی، مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است که به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می­شوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به ­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند. در این نشریه، نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه­­ های ذیل قابل چاپ خواهد بود :

1-  توانمندسازی منابع و سرمایه انسانی

2-  مدیریت استعداد و شایستگی

3-  آموزش و توسعه سرمایه انسانی

4-  معماری منابع و سرمایه انسانی

5-  مدیریت راهبردی سرمایه انسانی

6- آینده نگری و آینده نگاری سرمایه انسانی

7- آسیب شناسی سرمایه های انسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی

8- مدل بلوغ توسعه منابع انسانی

9- اقدامات مدیریت منابع انسانی

10- مطالعه تطبیقی و بهینه گزینی( (Benchmarkingتوسعه منابع انسانی

11- مطالعه کلان شاخص های توسعه انسانی