دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1397 
5. تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی براساس ابعاد توانمندسازی روانشناختی

صفحه 127-137

محمدامین صیادی؛ میترا محمدی؛ مرتضی صوفی رضایی؛ مرتضی فتاح پور


6. ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

صفحه 139-150

محمد نصراللهی؛ محمدرضا سلطانی؛ علی فرهی