دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1397 
7. شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

صفحه 75-83

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ مهشید فیروزابادی؛ سیروس بابایی سیاهکلرودی