دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1399 
3. ارزش آفرینی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی با دیدبانی کسب و کارهای تابعه

صفحه 185-201

علی عبدالی؛ غلامرضا گودرزی؛ طهمورث سهرابی؛ عرفان موحدی فر