دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، تابستان 1399 
3. بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان آب منطقه‌ای فارس

صفحه 103-116

مجید عیدی بایگی؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ زهرا دهقانی زاده