دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار 1399، صفحه 0-0 
1. طراحی الگوی بومی مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران

صفحه 1-13

عبدالجواد خلیلی؛ عبدالخالق غلامی؛ کرم اله دانش فرد