دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1398، صفحه 265-363 
3. تاثیر خود رهبری بر قابلیت استخدام‌پذیری

صفحه 301-308

رضا سپهوند؛ زهرا محمدیانی؛ انیس مؤید


4. بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی

صفحه 309-316

غلامرضا جباری مراغوش؛ جهانگیر یاری؛ صادق ملکی آوارسین