دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز 1398، صفحه 169-266 
5. مدل مدیریت استعداد در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

صفحه 225-237

مراد خوشدل مفیدی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآرا