واکاوی مقایسه میزان اشتیاق شغلی دبیران و هنرآموزان مدارس شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اشتیاق شغلی دبیران دبیرستان‌ها و هنرآموزان هنرستان‌های شهر کرمانشاه صورت گرفت که به از لحاظ هدف، کاربردی و به روش، علی – مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه دبیران دبیرستان‌ها و هنرآموزان هنرستان‌ها شهر کرمانشاه شاغل در سال تحصیلی 99-1398 است. که تعداد آنها بر اساس آمار رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 3084 نفر بود. با بکارگیری روش نمونه گیری‌ طبقه‌ای‌ و استفاده از جدول گرجسی- مورگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از میان دبیران دبیرستان‌ها و هنرآموزان هنرستان‌ها شهر کرمانشاه تعداد 342 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شد که از این تعداد شرکت کننده، 57 نفر را هنرآموزان و 285 نفر را نیز دبیران تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه اشتیاق شغلی اسکافیلی و همکاران (2002) بود که متشکل از سه خرده مقیاس جذب، نیرومندی و وقف خود است. روایی سازه و محتوایی این مقیاس توسط سازندگان به صورت مطلوب گزارش شده است. پایایی این مقیاس در پژوهش‌های متعددی با روش آلفای کرونباخ بین 0/80 تا 0/90 به دست آمده است. نتایج بدست آمده از انجام آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد؛ که تفاوت میانگین محاسبه شده در مؤلفه‌های انرژی حرفه‌ای (شوق به کار داشتن)، فداکاری حرفه‌ای(وقف کار شدن) و جذب کار شدن، بین گروه دبیران و هنرآموزان از نظر آماری معنادار است و اشتیاق شغلی هنرآموزان بیشتر از دبیران است

کلیدواژه‌ها