طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت. ایران.

2 گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت. ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت. ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره‌وری شرکت ملی گاز ایران می‌باشد. در مرحله کیفی با 18 نفر از خبرگان، که عمدتاً مدیران و معاونین منابع انسانی شرکت‌ ملی گاز ایران و اساتید دانشگاهی بودند، که مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه‌های بخش کمی شامل 337 نفر که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه‌بندی‌ای بوده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. روایایی و پایایی مولفه‌ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه‌های بالا 0/7 بوده و طی آن؛ مهم‌ترین مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر در مورد مولفه‌های ابعاد توانمندسازی و بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص‌ها از دقت بالایی در شرکت ملی گاز ایران برخوردار بوده و می‌تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز شرکت ملی گاز ایران فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


Li Z. (2016). Psychological empowerment on social media: Who are the empowered users Public Relations Review. 42(1):49-59.
Sun L, Zhang Z, Qi J, Chen, Z. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly.;23(1):55-65.
Hill N, Kang J, Seo M. (2014). The interactive effect of leader–member exchange and electronic communication on employee psychological empowerment and work outcomes. The Leadership Quarterly;25(4):772-783.
Scott B, Christian D. (2018). Ethical leadership and employee success: Examining the roles of psychological empowerment and emotional exhaustion. The Leadership Quarterly L. Greenbaum; 7(2): 97-108.
Amit S, Shailendra S, Himanshu R. (2018). Abhijit Bhattacharya Employee Empowerment Leading to Flexible Role Orientation: A Disposition Based Contingency Framework. IIMB Management Review; 21(2): 12-25.
Cheong M, Francis J. Yammarino. Shelley D. Dionne. Seth M. (2018). A review of the effectiveness of empowering leadership. The Leadership Quarterly in Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles;30(1):58-34.
Chen L, Liaw S, Lee T. (2003). Using an HRM pattern approach to examine the productivity of manufacturing firms – an empirical study, International Journal of Manpower;24(3):6-22.
Chua R, Iyengar S. (2006). Empowerment through choice? A critical analysis of the effects of choice in organizations. Research in organizational behavior; 27(4):41-79.
Ergenli A, Saglam G, Metin S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers”, Journal of Business Research;60(2):41- 49.
Farrokhnejad A, Hosseini S. (2016). A Survey of the relationship between the psychological capital components and staff productivity: A Case of the Genaveh county offices of education;12(4):102-107.
Ferguson H. (2008). Liquid social work: Welfare interventions as mobile practices. British Journal of Social Work;38(3):561-579.
Fellows R, (2007). Enhancing Commitment Through Work Empowerment, Engineering Construction and Architectural Management;14(6):568-580.
Javanmardi H, Havasi S. (2013). Determining requirements of human resources empowerment (case study: gas company of Markazi province, Iran). International Journal of Science and Technology;2(2):133-145.
Liang J, Hai W. (2012). The influences of psychological empowerment on work attitude and behavior in Chinese organizations. African Journal of Business Management;6(30):83-89.
Mehrabian F, Kayhaneh B, Iman A. (2018). The relationship between empowerment, occupational burnout, and job stress among nurses in Rasht Medical Education Centers: A dataset. Data in Brief;20(4):1093-1098.
Owen D, BoswellL.O. Engagement, (2018). empowerment, and job satisfaction before implementing an academic model of shared governance. Applied Nursing Research;41(2):29-35.
Shapira L, Tsemach S. (2014). Psychological Empowerment as a Mediator Between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors. Educational Administration Quarterly; 50(4):675-712.