شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله گر در سیاستگذاری آموزش نیروی انسانی (مطالعه ترکیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز ، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ،تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله گر در سیاستگذاری آموزش نیروی انسانی در یکی از بانکهای کشور انجام گرفته است. این پژوهش ترکیبی با ترکیبی از رویکرد کیفی داده بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و رویکرد کمّی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه حاصل از مطالعه کیفی انجام یافته است تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش در مرحله کیفی 14 نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری موارد بارز انتخاب و در مرحله کمّی 300 نفر از کارکنان و مدیران شعبات یکی از بانکها در سطح کشور بوده اند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و برحسب نواحی شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق کشور انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در پژوهش کیفی از تحلیل محتوی بر اساس روش مقایسه مداوم استراوس و کوربین، در اعتبار سنجی یافته های کیفی به متخصصان و مشارکت کنندگان در پژوهش مراجعه شده و برای اعتبارسنجی داده ها در پژوهش کمّی از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شده است . نتایج حاصل از کدگذاری باز،محوری و انتخابی نشان داد : عوامل مداخله گر در سه مضمون: ملاحظات غیرکاری، مشکلات اجرایی و مشکلات زیرساختی و 12 زیرمضمون قابل دسته بندی اند. در اعتبارسنجی یافته های کیفی 3 زیر مضمون حذف و در مجموع 9 زیرمضون در مرحله اعتبارسنجی کمّی نیز تایید گردید. میانگین ضریب تعین تصحیح شده مدل 0/86 و برازش کلی مدل کمّی 0/52 و در حد خیلی بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها


اکبری, احمد., نویدبخش, سیما., بختیاری فایندری, منصوره (1395). الگوی پیشنهادی نظام مند برای  سیاست گذاری در آموزش و پرورش. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری, 3(2), 179-172.
ایران نژاد, پریسا, ایرج ساعی ارسی, مریم موسوی. (1393) "نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان براساس مدل راف." علوم رفتاری، 6,(22) 24-9 .
 به رخ ، سمیرا ( 1398) فرآیند آموزش کارکنان سازمان و ضرورت اجرای آن، فصلنامه لیزینگ صنعت معدن، شماره 16 ، 24-27.
جوانبخت ماریا، اصولی علی. بررسی مؤلفه های اثربخشی آموزش کارکنان؛ مطالعه ی موردی شرکت نفت  خزر. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۴; ۱۳۹۴ (۱۲۴) :۱۶-۲۲
شرفی،محمود و بهار،محبوبه(1395). بررسی تطبیقی تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و  رضایت شغلی معلمان ایران و آلمان، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 1 صص 21-46.
شمس مورکانی غلامرضا، دانشمندی سمیه. بررسی نقش مهم‌ترین عوامل محیطی بر انتقال آموزش کارکنان: مطالعه موردی. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها. ۱۳۹۳; ۳ (۱) :44-9
کرمزادی, مسلم. (1391). تبیین سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی با نگاهی به نظام آموزشی پس از انقلاب. تجربه, 6, 116-121.
مبینی‌دهکردی, ‌الهه ، ابراهیمی، ‌مسیح (1395). "تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد." پژوهش های مدیریت منابع انسانی 25، 59-81.
محمدی, مرضیه , نیک پور، امین ( 1393) "بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت با مهارت های مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی, مناطق هشت و دوازده)." پژوهشگر (مدیریت)،11(33)، 77-90.
Bédard, P.-O., & Ouimet, M. (2016). Persistent misunderstandings about evidence-based (sorry: informed!) policy-making. Archives of Public Health, 74, 31. doi:10.1186/s13690-016-0142-z
Creswell, J. (2018). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitive and qualitative research. Boston: Pearson.
Gong, Y., & Janssen, M. (2012). From policy implementation to business process management: Principles for creating flexibility and agility. Government Information Quarterly, 29, S61-S71. doi: https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.08.004
Jesus, T. S., Landry, M. D., Dussault, G., & Fronteira, I. (2017). Human resources for health (and rehabilitation): Six Rehab-Workforce Challenges for the century. Hum Resour Health, 15(1), 8. doi:10.1186/s12960-017-0182-7
Joo, J. H., Jimenez, D. E., Xu, J., & Park, M. (2019). Perspectives on Training Needs for Geriatric Mental Health Providers: Preparing to Serve a Diverse Older Adult Population. Am J Geriatr Psychiatry, 27(7), 728-736. doi: 10.1016/j.jagp.2019.03.015
Kakuma, R., Minas, H., van Ginneken, N., Dal Poz, M. R., Desiraju, K., Morris, J. E., . . . Scheffler, R. M. (2011). Human resources for mental health care: current situation and strategies for action. Lancet, 378(9803), 1654-1663. doi:10.1016/s0140-6736(11)61093-3
Lazar, M., & Paus, V. (2013). Roma Civil Society, a Stakeholder Involvement in Public Policymaking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, 259-263. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.424
Maconick, L., Jenkins, L. S., Fisher, H., Petrie, A., Boon, L., & Reuter, H. (2018). Mental health in primary care: Integration through in-service training in a South African rural clinic. African journal of primary health care & family medicine, 10(1), e1-e7. doi:10.4102/phcfm. v10i1.1660
Morais de Sa e Silva, M. (2015). Conditional cash transfers and improved education quality: A political search for the policy link. International Journal of Educational Development, 45, 169-181. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.09.003
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2013). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: LWW; Eighth, North American edition.
Ronaghi M., & Feyzi K. (2014). Effective Factors on Education Policies and Academic Technology. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7(3), 167-173.
Ruiz, E., & Mario, A. (2011). Policy modeling: Definition, classification and evaluation. Journal of Policy Modeling, 33(4), 523-536. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2011.02.003