ارزیابی نقش هوش هیجانی مدیران بر اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی مدیران بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دولتی شهرستان شاهین‌دژ انجام گرفت. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مدیران و معاونان ادارات دولتی شهرستان شاهین‌دژ در سال 1397 بوده است که تعداد آن‌ها 145 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه به فرمول کوکران استناد شد که 105 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برای پاسخگویی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های استاندارد هوش هیجانی شرینگ (1996) و اقتصاد مقاومتی فیضیان (1395) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه‌ به ترتیب 0/939 و 0/957 برای تحلیل داده‌ها از آزمون چولگی و کشیدگی و رگرسیون خطی دو متغیره، رگرسیون چندگانه و t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مقدار ضریب همبستگی بین هوش هیجانی مدیران و اقتصاد مقاومتی برابر با 0/522 بود و همچنین نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که ابعاد هوش هیجانی شامل (خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، همدلی، مهارت اجتماعی مدیران) با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ادارات دولتی شهرستان شاهین‌دژ به ترتیب برابر با ، 0/526، 0/432، 0/509، 0/298 و 0/428، تأثیر مثبت و معناداری داشت و بعد خودانگیزی مدیران بیشترین تأثیر را بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی ورکیانی، احسان، مینویی، مهرزاد، فدوی، عارفه و فتحی، زاداله، 1398، 352). ارزیابی نقش نگرش اقتصاد مقاومتی مدیران بر مدیریت ریسک پروژه (مطالعه موردی: پیمانکاران قرارگاه خاتم)، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی دوره 2، شماره 4، زمستان، صص. 363 – 347.
ابراهیمیان جلودار، سید یاسر، احمدی، مسعود و ایمان خان، نیلوفر، (1397)، تأثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتند نقش نگرش مودیان - در نظام اداری ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سیزدهم، شماره 49، بهار، 135-111.
افشاری، علی و فتحی، پریسا، (1397)، بررسی رابطه بین حس انسجام و ذهن آگاهی با رضایت شغلی: نقش میانجی هوش هیجانی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 10، شماره 36، زمستان، 154-139.
الیاسی، حسین (1394) بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و اقتصاد مقاومتی، همایش‌های مدیریت منابع انسانی، تهران.
بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، 14/03/1395.
بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی(رحمه‌الله)، 14/03/1392.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی، 17/7/1398.
حدادنیا، سیروس و شهیدی، نیما (1397)، رابطه بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمندسازی مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، شماره 3، دوره 1، زمستان، 193-179.
خان بخشی، محمد و بستان منش، غلامرضا، (1394)، سهم سرمایه های انسانی و نیروی کار در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی،  ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی، کار و جامعه، شماره 185، مهرماه، 37-31.
خوبیاری، ابوذر و زارعی، رضا(1397)، رابطه هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران مرد دوم متوسطه ناحیه یک شیراز، مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره43.
دشتی، نامق، (1396)، بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر فرهنگ کارآفرینی و توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی ادارات جهاد کشاورزی جنوب استان آذربایجان غربی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌دژ، استاد راهنما: دکتر رسول رنجبریان.
رنجبریان، رسول، (1397)، نقش اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی کشور، مجله کار و جامعه، شماره 223، آذرماه، 18-4.
رنجبریان، رسول، (1396)، ارتباط بین کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، مجله کار و جامعه، شماره 214، 28-20.
زرگرشوشتری، امیر، جعفری، داود، تقی زاده هرات، علی، (1398)، بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، شماره 2، دوره 2، تابستان، 167-157.
سالاری پور، سید مولود و مکتبی، غلامحسین و عالی پور بیرگانی، سیروس(1397)، رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد، مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 9، شماره 33.
سفیدگران، بهارک، قلی پور، آرین، فقیهی، ابوالحسن و شاه‌حسینی، محمدعلی (1397)، تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی برشایستگی: کاربرد تحلیل تم، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سیزدهم، شماره 50، تابستان.
طالقانی، محمد، علوی، سید بابک و بانکی، سارا، (1397)، بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سیزدهم، شماره 50، تابستان.
طبری، مجتبی و قربانی، مهرناز، (1388)، نقش هوش هیجانی برشیوه تصمیم‌گیری مدیران، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 16، زمستان.
عاقلی، لطفعلی و مرتضی عزتی (1397)، بررسی عملکرد ایران درباره ابعاد نه گانه اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص‌های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره ویژه، صص 729-710.
قادرآبادی، زینب، امیرکبیری، علیرضا و ربیعی مندجین، محمدرضا، (1396)، رابطه‌ی هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 11، شماره 4، مهر و آبان، 478- 469.
قویدل، الهه، فراهانی فرد، سعید و مهدی محمدی نسب، (1397)، آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره ویژه، صص 807-790.
فرزندی اردکانی، عباسعلی، یوسفی، میثم و عنان پور خیرآبادی، مجید (1394)، اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران: چالش‌ها و راهبردها، فصل‌نامه پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی، دوره اول، شماره یکم، 63-87.
فیضیان، داریوش(1395)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ادارات دولتی شهرستان ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌دژ، استاد راهنما: دکتر رسول رنجبریان.
کروبی، مهدی و فراهانی، بنفشه و بهاری، شهلا و محمدی، سمیرا و بذله، مرجان و بهاری، جعفر(1397)، بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی بر کار هیجانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتل‌های بین‌المللی پارسیان استان مازندران)، مجله بازاریابی پارس مدیر، شماره11.
مبینی، محمد و معمارزاده طهران، غلامرضا، (1395)، آینده‌پژوهی سازمان‌های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال چهارم، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز، 32-1.
محمدی مقدم، یوسف و دهناد، میثم و شوقی، بهزاد(1395)، تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی، همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.
مرادی، مرتضی، جلیلیان، حمیدرضا، کیان پور، سعید و امیر، مریم (1396)، نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهی فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی، مطالعات رفتار سازمانی، 6 (2)، 100-73.
میلانی، جمیل (1394)، اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالش‌های تحقق آن، مجله اقتصادی - مهر و آبان، سال پانزدهم شماره 7 و8.
وکیل‌الرعایا، یونس و بیدختی، علی‌اکبر(1397)، ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی، مجله تعاون و کشاورزی، شماره26.
یارمحمدیان، احمد و حیدر شرفی راد، (1390)، تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره‌ی پیاپی (44)، شماره‌ی چهارم، زمستان، صص 50-35.
یوسفی، فرزانه و ممیز آیت اله، نادعلی محسن(1392)، اقتصاد مقاومتی و کیفیت زندگی کاری، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی.
یوسفیان، معصومه (1394)، مطالعه وجود هوش عاطفی در بین مدیران و تأثیر آن در کارایی سازمان شهرداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
Bar-On R, (2006). Bar-On model of emotional-social intelligence skills development, Special Issue on Emotional Intelligence. Psicothema, 17.
Coetzee, M and Harry, N.(2017), Emotional intelligence as a predictor of employees' career adaptability, Journal : Journal of Vocational Behavior, Volume 84, Issue 1, February, Pages 90–97.
Codier E, Kooker B.M, Shoultz J, (2008). Measuring the Emotional Intelligence of Clinical Staff Nurses: An Approach for Improving the Clinical Care Environment, Nursing Administration, 32, 1, 8-14.
Henrie‚ J., & Patrick‚ J. H. (2017). The Effect of Emotional Intelligence on Loyalty and Performance of Employees in Transportation Companies. Journal of Aging and Human Development‚71 (0)‚ 130-137.
Joseph, D. L., Jin, J., Newman, D. A., & O'boyle, E. H. (2015). Why does self - reported emotional intelligence predict job performance? A meta - analytic investigation of mixed EI. Journal of Applied Psychology, 100(2), 298.
Lee,J & Chihyung,O,(2016) “Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional labor”, International Journal of Hospitality Management,: 31, 1101-1112.
Sternberg, R.J., & Wagner, R. (Eds.).(2005), Practical intelligence: Nature and origins of Competence in the everyday world.