بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

3 کارشناسی ارشد منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

4 مربی، دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی در قالب توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه مدیران و معاونان شاغل در مجتمع های آموزشی شهرستان ماکو به تعداد 50 نفر بودند که با استفاده از روش سرشماری و بر اساس جدول مورگان 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط متخصصان تائید شد و برای تعیین پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که 696/0 بدست آمد. داده ها توسط آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شدند ، نتایج به دست آمده نشان داد که : از دیدگاه مدیران و معاونان پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی، تعامل به بکارگیری تاثیر نیروهای مجرب، بهبود مدیریت و تسهیل نظارت و راهنمایی تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری دارند. استفاده بهینه از خدمات و امکانات تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری ندارد.

کلیدواژه‌ها


نویدی، احد. (1391). ارزشیابی طرح مجتمع های آموزشی روستایی در ایران. توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)، دوره  4 ، شماره  2 : 98-75.
 
مزاری, ابراهیم؛ خدایار ابیلی و کبری خباره. (۱۳۹۲). ارزیابی معیارهای توانمندساز مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در مجتمع های آموزشی (مطالعه موردی : مجتمع آموزشی امام خمینی ره)، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو.
دبیر خانه ی شورای عالی آموزش و پرورش. (۱۳۸۹). طرح مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری دوره ی ابتدایی ، با استفاده از معلمان راهنمای روستایی و عشایری - تهران: انتشارات مدیریت ارزیابی عملکرد و نظارت بر مصوبات آموزش و پرورش.
صولت قشقایی، محمدحسین. (1385). یادمانده ها: خاطراتی از محمدحسین قشقایی. تهران: انتشارات فرزان روز.
کرباسیان، اکبر. (1378). تحلیلی بر نتایج اجرای اصل چهار ترومن در ایران. مجله گزارش، شماره 107: 73-64.
Sullivan, Peter; Jorgensen, Robyn; Boaler, Jo; Lerman, Steve (2013). Transposing Reform Pedagogy into New Contexts: Complex Instruction in Remote Australia (EJ995205).Journal Articles: Reports-Evaluative.
K.X.J (2011).Integrated Educationm.imaginezambia.org/1965/the-industrial-technical-and-sustainability-revolutions.