تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، آموزش و پرورش شهرستان شفت

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر مهارت سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان است.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، روسا، معاونان و کارکنان ادارات شهرستان‌های استان گیلان به تعداد 297 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 184 نفر تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده به کمک آزمون رگرسیون بیانگر آن است که مهارت سیاسی و ابعاد آن (توانایی شبکه‌سازی، نفوذ بین فردی، هوشیاری اجتماعی، صمیمیت آشکار) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیرگذار است. میزان ضریب بتا متناظر مهارت سیاسی و هر یک از ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به ترتیب عبارت است از: 769/0+، 725/0+، 501/0+، 567/0+، و 686/0+.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که یکی از متغیرهای تاثیر‌گذار برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی سطح مهارت سیاسی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل - مومنی، منصور (1393) آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم: تحلیل آماری)، سمت، چاپ دوازدهم، تهران.
ترک‌زاده، جعفر – محمدی، مهدی – علاقه‌بند، الهه (1395) پیش بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس)، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 39، صص 136-117.
درجوش، فرزاد (1392) تعیین تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری بدبینی سازمانی و تعدیل‌کنندگی مهارت سیاسی (مورد مطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
رضایی‌والا، محمدرضا – جمالی‌بادآشیانی، رسول (1395) رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، موسسه بین‌المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه.
مقبل باعرض، عباس - هادوی نژاد، مصطفی (1390) رابطه‌ی ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل‌گر معنویت سازمانی، پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، دوره پانزدهم، شماره 2، صص 203-181.
 
Chen, Z.; Lam, W.; Zhong, J.A. (2007),"Leader-member exchange and member performance: a new look at individual-level negative feedback-seeking behavior and team-level empowerment climate", Journal of Applied Psychology, Vol. 92, No. 1, pp. 202-212.
Cropanzano, R.; Rupp, D.E.; Byrne, Z.S. (2003),"The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance, and organizational citizenship behaviors", Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 1, pp. 160-169.
Tsai, T.T.; Lin, A.J. (2014),"Do psychological contract and organizational citizenship behavior affect organizational performance in non-profit organizations?", Chinese Management Studies, Vol. 8, No. 3, pp. 397-417.
Wen, J.; li, Y.; Hou, P. (2016),"Customer mistreatment behavior and hotel employee organizational citizenship behavior: the mediating role of perceived organizational support", Nankai Business Review International, Vol. 7, No. 3, pp. 11-26.