ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ مؤلفه‎‌ها و شاخص‌های مسیر شغلی در سازمان سناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر سازمان

چکیده

امروزه پیشرفت و توسعه سازمان‌ها در رقابت و بقا مستلزم سرمایه‌های انسانی است. بنابراین جهت حفظ، نگهداری و بالندگی چنین سرمایه‌ای، مسیر شغلی نقش مهمی دارد؛ این مسیر بیانگر یک سری پست‌های متوالی در شغل یا سازمان است و بر مبنای علقه‌ها، شایستگی و ارزش‌های فرد و تغییرات محیط کاری شکل می‌گیرد. در این راستا هدف این پژوهش، حاضر شناسایی مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌بندی آن در مسیر شغلی است. برای این شناسایی ابتدا از روش دلفی با کمک 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بهره برده‌ایم. آنگاه در اجرای بازآزمایی متغیرها، تمامی مسئولین و مدیران حوزه سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه در سطح استان تهران با روش هدفمند به تعداد 141 نفر از طریق رابطه کوکران انتخاب و متغیرها نیز در سطح روایی و پایایی ( 984/0) مورد تأیید قرار گرفتند. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی با رویکرد قیاسی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، که مؤلفه‌های 23 گانه و 55 شاخص به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر مسیر شغلی اثر ‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالعلائی، بهزاد،  بابایی، محمد علی (1384)، بازاندیشی در مدیریت منابع انسانی با توجه به روندهای آتی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی دومین کنفرانس توسعه انسانی.
 2. دشتی، محمد (1389)، تفسیر نهج‌البلاغه، قم، انتشارات ارم.
 3. رضائیان، علی (1372)، مدیریت مسیر ترقی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره23، صص 68- 58.
 4. رنگریز، حسن (1398)، مدیریت منابع انسانی(اصول، مفاهیم و کاربردها)، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
 5. شهیدی، عطیه، ترابی، مهدی (1395)، مسیر شغلی: خودشناسی، فرصت‌شناسی، مهارت‌افزایی، اقدام. تهران: انتشارات آریانا قلم.
 6. شاوون، رویا، نسل سراجی، عالی (1395)، مدیریت مسیر شغلی ابزار توسعه منابع انسانی سازمان، چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه نیروی انسانی، تهران، صص 98-71.
 7. صفرزاده، حسین، احمدی شریف، محمود، ذاکری، علیرضا (1392)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها )، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 8. صمصامی، افشین، کرمی، مجید (1397)، مسیر شغلی: راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه، تهران: انتشارات آریانا قلم.
 9. صادقی، هسنیجه، جعفری، زهرا، عابدی، محمدرضا، زهره، لطیفی، علیخانی، بهرام (1391)، تأثیر کشف مسیر شغلی بر زندگی حرفه‌ای، سومین کنفرانس ملی مشاوره شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی خمین شهر، صص 159-137.
 10. عباس‌پور، عباس (1396)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته(رویکردها، فرایندها و کارکردها)، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.

11. عظیمی، حسین، ناصری، مسعود (1395)، تأثیر اخلاق حرفه‌ای اسلامی بر موفقیت مسیر شغلی کارکنان دانشگاه‌ها (مطالعه موردی دانشگاه‌‌های دولتی استان زنجان)، اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین مدیریت. شیراز، صص 201-189.

 1. غریب، رمضانعلی (1392)، بررسی مهارت‌های مسیر شغلی کارکنان شرکت هپکو، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی علوم اداری.
 2. قلی پور، آرین (1391)، مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
 3. کریمی، حاجی، رنگریز، حسن (1396)، مدیریت منابع انسانی، چاپ چهارم، تهران: شرکت چاپ بازرگانی.
 4. لئون، ای.کلریا (2010)، موفقیت مسیر شغلی زنان در صنعت هوا – فضا، ترجمه حسین محمدی، معاونت دانش و پژوهش، رساله دکترا، دانشگاه کلر مونت مونیخ.
 5. مهر منش، حسن، یادگاری، رضا (1393)، مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات کارآفرینان.
 6. نیلفروشان، پریسا و امینی شلمزاری، راضیه (1394)، نگاهی به مسیرهای شغلی جدید، ماهنامه کار و جامعه، شماره 188، صص 29-20.

18. هندی الشاوی، فایق نیما(2013)، بررسی مسیر شغلی زنان مدیر در لبنان(مطالعه موردی دانشگاه بیروت)، ترجمه محمد تمنایی، پایان‌نامه ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه بیروت.

 1. هولزلو، کاتارینا (1391)، طراحی و پیاده‌سازی کارراهه مدیران پروژه، ترجمه محمد ابراهیمی، پایان‌نامه ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آکسفورد شعبه ترکیه.
  1. Arthur, M. B., Inkson, K., & Pringle, J. K. (2019). The New Careers: Individual Action and Economic Change. London: Sage Publications. 6.
  2. Baruch, (2016 ). Career development in organiztions and bryond : Blalacing traditional and Contemporary Viwpoints Human Resarce managemant Review. Journal of career. Vol 16. pp. 125 – 138.
  3. Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2016). The Interplay of Boundary less and Protean Careers: Combinations and Implications. Journal of Vocational Behavior, 69,4-18.
  4. Brown, M.L., Wendy's career path (2018). Nature, Importance, and Assessment of Needs and Values. In Brown, S.D. & Lent, R.W, Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, 4 end, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 431-448.
  5. DeVos, De Hauw, Beatrice I.J.M der Heijden, V. (2011). Competency development and career success: the mediating role of employability. Journal of vocational behavior. Vol 79. pp 438-477.
  6. Forsyth, P. (2012). Career Management. Oxford: Capstone Publishing.
  7. Hall, D. T. (2016). Careers in and out of Organizations. London: Sage Publications.
  8. Granrose, H.L., Backstroke, K.J. (2019). Situational characteristics and subjective career success Hybrid Job Paths. International Journal of Manpower, 24(6), 653–671.
  9. Herr, E.L (2018). Career development and mental health. Journal of career development .16.pp 5-18.
  10. Humphreys, J. (2013). The Way We Work Now. Irish Times, 12 January, 6.
  11. Inkson, K(2014). images of career :nine key metaphors. journal of vocational behavior.vol 65. Pp 74-9.
  12. Jeffrey, H.‚ Greenhaus, B.M. (2011). Career management‚ Hinsdaic the Dryden. Journal of Mitoyo General Hospital. Country;Japan. VOL 27.NO 65. pp 53-59.
  13. Kong H, Caterine C, Haixaan (2011). S.From Hotel Career management to employees Career satisfaction:The mediating effect of Career Competency in Hospitality manage. Journal of organizational Behvior .Vol 31.pp 98-112.
  14. Mineiro, E.G., Silivan, H.K (2017). Callidoscope career path model, . International Journal of Manpower, 24(2), 126–139.
  15. Peiperl, M., & Baruch, Y. (2017). Back to Square Zero: the Post-Corporate Career. Organizational Dynamics, 25(4): 6-22.
  16. Rounds, J. B., Jin, J. (2013). Nature, Importance, and Assessment of Needs and Values. In Brown, S.D. & Lent, R.W, Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, 2 end, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 41-48.
  17. Schein, E.H. (1970_1980).Career Anchors revised:Implications For Career Development in the 21st century.The academy of management Executive.Vol 10.no 54. pp 80-88.