اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر ، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قائمشهر/قائمشهر، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق، اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و با توجه به انواع مختلف تحقیق توصیفی ، در این طرح از نوع پیمایشی یا زمینه یابی است. جامعه آماری تحقیق، خبرگان می باشند که با شرایط عضویت 32 نفر به عنوان خبره به عنوان نمونه انتخاب شده اند. عوامل مدل توانمندسازی جامع دارای 2 بعد(فردی و جمعی) و 11 مولفه و 28 شاخص گردید و بعد از تشکیل مدل نهایی به طبقه بندی و اولویت بندی مولفه ها بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تشکیل جدول مقایسات زوجی گروهی و بر مبنای نرم افزار Expert Choice آنالیز انجام گردید. نتایج نظرسنجی سلسله مراتبی مقایسات زوجی نشان داد که مولفه آموزش خلاقیت محور در بعد فردی بیشترین نقش را در توانمندسازی ایفا می کند که نشان می دهد این مولفه باید بیشتر در برنامه های سازمان قرار گیرد و در بخش جمعی نیز مولفه رهبری مشارکتی بیشترین اهمیت را در این بعد داشته است که نشان می دهد جهت تعالی سازمان در تیم ها و گروه ها رهبری نقش ارزنده ای خواهد داشت. که نشان از اهمیت این شاخص‌ها و لزوم توجه به این موارد در توانمندسازی جامع دارد. لذا درکل لزوم توجه به مقولات می‌تواند سطح توانمندسازی را در حد قابل قبولی بالا ببرد و لازم است مدیران و متولیان در سازمان‌ها بیشتر به مولفه های توانمندسازی و شاخص‌های مؤثر بر آن اهمیت بدهند.

کلیدواژه‌ها


اصغرنیا، ابوالفضل باقرزاده محمدرضا ، طبری مجتبی ، متانی مهرداد(1398) ا تدوین و ارائه مدل توانمندسازی جامع  در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، پایان نامه  دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر.
بختیاری، حسن، صوفی، علیرضا ( 1388) ، مدل های توانمندسازی کارکنان ، فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، شماره 7 ، ص 103-126
جلالی رامین, الوانی سیدمهدی, حسن‌پور اکبر, محب زادگان یوسف(1396) "شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران دریایی" ،فصلنامه  آموزش علوم دریایی :   بهار 1396 , دوره  4 , شماره  8 ; از صص 14- 29 .
حاجی‌زاده، اکرم، حافظیان، مریم(1398) "شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی مدیران زن در آموزش‌وپرورش و ارائه‌ی الگوی مناسب" ، فصلنامه زن و جامعه سال دهم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 37)
جمشیدیان ، محمدامین ( 1396) "تأثیر امنیت شغلی و توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی" ، مجله نخبگان علوم و مهندسی ، تیر 96 ، جلد 2 ، شماره 2
دمیرچی مرضیه, حسینی سیدرسول, اولادیان معصومه(1398) طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی، نشریه  آموزش و توسعه منابع انسانی،6(20)، 1-25.
محمدی، مرتضی، سهرابی، طهمورث(1396) "بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی" ، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی ، دوره 8 ، شماره 4 ، صص155-174
نیلی پور طباطبایی, سید اکبر و محمد حسین غفوری، ۱۳۹۴، آسیب شناسی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی مطالعه موردی شعبه شمیران تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
 
Abdullahi, B. naveh Abraham, A. (2017). Empowering employees. The Golden
Key of Human Resource Management. Tehran. Editing publications. . (In Persian)
Amichai. Y. H.; Katelyn, Y. A. M., & Samuel, A. (2012).Assessment of Organizational Involvement in Implementing Empowerment. Journal of Computers in Human Behavior, 14, 34-49. . (In Persian)
Angelo Kinicki , Angelo , Fugate , Mel (2016) , Organizational Behavior , McGraw-Hill Education; 2016 edition
Asadzadeh, Ahmad, Chakherlouy, Farzam, Khajeamirlou, Roshanak, (2012),”Investigating the effect of using e-government on occupational empowering”, Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2: 1021-1026
Barari, R., & Jamshidi, L. (2015). The role of mediators of self-efficacy of teachers in the relationship between emotional intelligence and job burnout Primary Teachers, Quarterly Scientific research New Approach in Educational Management (in Persian)
Baykal, E., Zehir, C., & Kole, M. (2018). "Effects of servant leadership on gratitude, empowerment, innovativeness and performance: Turkey example". Journal of Economy Culture and Society, 57, 29-52.
Blanchard, K.; Carios, J. P., & Randelph, A. (1996). Empowerment takes more a minute. Sanfaroncisco barrettkeehler publisbers. Inc.
Chen, C. J., Huang, J, w., and Hsiao, Y, C., (2010), - Knowledge management
and innovativeness: The role of organizational climate and structure, International Journal of Manpower, 31(8), 848-870.
Dewettinck, K. and van Ameijde, M. (2011), "Linking leadership empowerment behaviour to employee attitudes and behavioural intentions", Personnel Review, 40(3). 284-305.
Gracia, J. & Córcoles, M. & Peiró, J. (2019)."Empowering leadership, mindful organizing and safety performance in a nuclear power plant: A multilevel structural equation model, "Safety Science, 123, March 2020, 104-142
Hanaysha, J.(2016). "Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment"  , 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 229 ( 2016 ), 298-306.
Ilelah، s. A.، & ali، s. (2019). The impact of training on employee’s performance in public sector organization: a conceptual paper. Journal homepage: http://ijmr. Net. In، 7(04).‏
Jayawardena, L. N. A. C. & Pathirage, Y. D. (2011) "Team Empowerment and Management Support for Team Performance", Proceedings of International Conference on BusinessManagement, 8(11).
Kanter , R.M (1983) The change masters : Innovation for productivity in American Corporation.New York : simon & Schuster.
Spritzer G.M & Kiziols M.A & Nason S. w (2007). “A dimensional Analysis of the Relationship between Psychological Empowerment & Effectiveness, Satisfaction & Strain, “Journal of Management. 23(1), 43-56.