بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش، توصیفی است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع-آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر 230 نفر از کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت  هستند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 174 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISREL 8.58 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش و رهبری تحول‌گرا بر عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی کارکنان مخابرات شهرستان رشت تاثیر دارد و همچنین نتایج نشان داد که عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی بر تسهیم دانش کارکنان مخابرات شهرستان رشت تاثیر دارد. نتایج تحقیق حاضر در بهبود تسهیم دانش کارکنان مخابرات شهرستان رشت کاربرد دارد.کلیدواژه‌ها


الوانی, سیدمهدی و حیبب اله پیله چی، ۱۳۹۴، تاثیر رهبری تحول گرا و مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در مناطق سه گانه شهرداری شهر قزوین، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی، ترکیه - استانبول، موسسه پندار همایش پارس،صص 24-1.
جزئی، نسرین (1395)، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی، مدیریت توسعه و تحول :   تابستان 1395 , دوره  - , شماره 25 ، صص36-27.
حدادیان, علیرضا؛ صدیق براتی گلخندان و نسترن داوودی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی گری اشتراک دانش، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز-صص12-1.
حشمتی، محمدرسول (1394)، تأثیرگذاری عدالت مراودهای بر انگیزه برای ارائهی پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هفتم، شماره 13، صص70-42.
حسینی, اصغر و رامین بشیر خداپرستی،( ۱۳۹۶)، مدلسازی رابطه سرمایه های فکری و تسهیم دانش با بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: گمرگ شهرستان ارومیه)، کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران،صص15-1.
خوش نژاد فیروز، نفیسه (1394)، همبستگی رهبری تحول آفرین با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان درمانگاه های توانبخشی بیمارستان های شهر اهواز،مدیریت ارتقای سلامت دوره4، شماره4، صص74-64.
دوستی، مرتضی_صفانیا، علی محمد_شجاعی، وحید_عبدی، احمد (1396)، "ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی"دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 4، شماره6، ،صص62_54.
رستگار، عباسعلی (1395)، بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش، مطالعات مدیریت،بهبود و تحول،دوره 25، شماره 80، ، صفحه 182-157.
سنجقی، محمدابراهیم؛ فرهی بوزنجانی، برزو و حسینی سرخوش، مهدی (1394) ، تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی، فصلن امه ی راهبرد دفاعی، سال2، شماره 32، صص126-110.
طاهری، اعظم(1396)، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هشتم/ شماره بیست و ششم،صص102-91.
علامه، سیدمحسن (1395)، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی: تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، دوره14، شماره2، 474-453.
فتحی، زاداله (1393)، بررسی نقش کیفیت و خودکارآمدی سیستم مدیریت دانش و جو سازمانی در فرآیند توسعه خدمات جدید در بانک تجارت،یازدهمین کنفرانس مدیریت و علوم اجتماعی، ص1-25.
فقهی فرهمند، ناصر(1392)"اولویت بندی عدالت سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان سازمان های خدماتی(مورد مطالعه: سازمان های خدماتی شهر تبریز)"، فصلنامه علوم رفتاری، پاییز 1390، سال سوم ، شماره نهم، صص154_121.
قاسمی، احمد رضا (1394)،"بررسی نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی برعدالت سازمانی و عملکرد شغلی"(بررسی یکی از فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ی 12، شماره ی 1، صص 82_63.
کشاورزی، علی حسین (1395)، بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 22، صص128-103.
گل پرور، محسن_واثقی، زهرا_جوادیان، زهرا (1393)،‌"عدالت سا زمانی تعدیل کننده ی رابطه ی استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن " فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره ی چهارم،صص120-95
مرادی، محمدرضا(1392)، مدل یابی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران،، دوره 5، شماره 4،  صفحه 124-107.
مرزوقی، رحمت الله(1395)، سنجش روابط علی تخطی نظارتی، ادراک از عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، مدیریت سلامت،صص29-19.
میرمحمدی، سیدمحمد (1394)، رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان، مطالعات مدیریت، سال بیست و سوم، شماره74، صص19-1.
میرکمالی، سیدمحمد (1396)، تبیین نقش رهبری تحول آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی، نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره3،صص 31-21.
ناظریانی، محمدعلی، (1394)، سبک رهبری تحول آفرین در سازمان ها ، ماهنامه نفت پارس، سال هفتم، شماره ۸۲، ص 51-20
یاعباسی, مجید و حمدالله منظری توکلی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه رهبری تحول گرا با مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش شهر کرمان، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق،صص11-1
یوسفی امیری، مظاهر (1394)، بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)، دوره 13، شماره3،صص 665-647.
Akram, Tayyaba (2017), The effect of organizational justice on knowledge sharing: Empirical evidence from the Chinese telecommunications sector, Journal of Innovation & Knowledge 2 (2 0 1 7) 134–145
Alsharo, Mohammad (2017), Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust, Information & Management, Volume 54, Issue 4, June 2017, Pages 479-490
Ba Le, Phong (2017), "How transformational leadership supports knowledge sharing: evidence from Chinese manufacturing and service firms", Chinese Management Studies, https://doi.org/10.1108/CMS-02-2017-0039
Chen, Tsung-Yi (2017), A two-dimensional knowledge authorization evaluation method enabling inter-enterprise knowledge sharing, Computers & Industrial Engineering, Volume 108, June 2017, Pages 124-135
Kang, Youn Jung (2017), A psychological empowerment approach to online knowledge sharing, Computers in Human Behavior, Volume 74, September 2017, Pages 175-187
Li, Jung-Chieh (2016), Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement, Computers in Human Behavior, Volume 54, January 2016, Pages 1-53
Lim, Benson T.H. (2017), The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects, International Journal of Project Management 35 (2017) 95–106
Redmond A. Weiser, Daniel J. Weigel (2016), Self-efficacy in romantic relationships: direct and indirect effects on relationship maintenance and satisfaction, Personality and Individual Differences, Volume 89, January 2016, Pages 1-25
Reychav, Iris, Weisberg, Jacob, (2018),"Briding intention and behavior of Knowledge Sharing", Journal of Knowledge Management, vol.14 No.2, pp.285-300
Seung Hyun Han Gaeun Seo Seung Won Yoon Dong-Yeol Yoon, (2016),"Transformational Leadership and Knowledge Sharing: Mediating roles of Employee’s Empowerment, Commitment, and Citizenship Behaviors", Journal of Workplace Learning, Vol. 28 Iss 3 pp1-50
Van Acker, Frederik (2014), The role of knowledge sharing self-efficacy in sharing Open Educational Resources, Computers in Human Behavior 39 (2014) 136–144
Yoon, Seung Hyun Han Gaeun Seo Seung Won Yoon Dong-Yeol (2016), Transformational leadership and knowledge sharing: Mediating roles of employee’s empowerment, commitment, and citizenship behaviors, Journal of Workplace Learning, Vol. 28 Iss 3 pp. 130 – 149.