طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان(مورد مطالعه سازمان هلال احمر کل کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ازاد

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای  نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی اکتشافی می‌باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 215 نفر تعین گردید به منظور طراحی مدل نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی پس از مطالعه متون عام جامعه شناسی کاربردی و پایگاه‌های علمی، 450مفهوم در خصوص نهادینه نمودن فرهنگ بطور عام، استخراج گردید واز طریق روش دلفی در اختیارصاحب نظران دانشگاهی وصاحب نظران سازمان هلال احمر قرار داده شد تا از نظر خبرگان تایید شود. سپس بر اساس تایید مؤلفه‌ها توسط خبرگان، حدود هفتاد وسه مفهوم در زمینه نهادینه کردن فرهنگ تاب آوری بر مبنای یاد‌گیری سازمانی مورد اتفاق نظر خبرگان قرار گرفت و پرسشنامه تهیه شد. اولین مرحله پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی، با استفاده از نرم افزارspss روی هفتاد وسه مفهوم، پنج مؤلفه اصلی شامل مؤلفه‌‌های مدیریتی تاب آوری ، اهداف تاب آوری ، فرهنگی تاب آوری ، استراتژیک و یادگیری تاب آوری در شرایط بحران شناسایی و با توجه به ادیبات تحقیق نامگذاری شدند. در دومین مرحله، استفاده تکنیک و نرم افزار دیماتل (DEMATEL ) با بهره‌مندی از قضاوت خبرگان ، ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم، همراه با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر به‌دست آمد. در مرحله سوم، الگویی جهت نهادینه کردن یادگیری سازمانی با استفاده از نرم افزار لیزرل طراحی گردید. در ادامه با داشتن پنج مؤلفه ی فوق الذکر زمینه ساز پرسشنامه ی مدل تاب آوری بر مبنای نهادینه‌سازی یاد‌گیری به عنوان ورودی نرم افزار لیزرل جهت طراحی الگوی نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


احمدی..(1397).بررسی تاثیر تاب آوری بر تناسب ساختار سازمانی، مجله دانش مدیریت دوره 18، صص 13-29.
حجازی و سلامی.(1394).اثر تسهیم دانش بر نهادینه سازی دانش. ژورنال اطلاعات و دانش مدیریت،ش 2، صص 73-86.
خانی فروامامی.(1391).بررسی نهادینه سازی فرهنگ اعتمادسازی  بر دانش مدیریت،ژورنال استرالیایی،5(12)صص 719-726
خشویی و نور.(1396).نقش بانک اطلاعات مدیریت بر توسعه  یاد گیری سازمانی .مجله مطالعات مدیریت صص 131-152.
 Aggarwal, R. (2013). Selection of Organizational Learning Hybrid Multi-attribute AHP-FLP approach. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2(6), 11-17.
Aguinis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of toleration and Organizational Learning for individuals and teams, organizations, and society. Annual review of psychology, 60, 451-474.
Alrubaiee, L., Alzubi, H. M., Hanandeh, R. E., & Al Ali, R. (2015). Investigating the Relationship Between Knowledge Management Processes and Organizational Performance The Mediating Effect of Organizational Innovation. International Review of Management and Business Research,4(4), 989.
Aragón, M. I. B., Jiménez, D. J., & Valle, R. S. (2014). Training and Institutionalization: The mediating role of organizational learning. BRQ Business Research Quarterly, 17(3), 161-173.
Aragon-Sanchez, A., Barba-Aragón, I., & Sanz-Valle, R. (2003). Effects of training on Institutionalization results1. The International Journal of Human Resource Management, 14(6), 956-980.
Arthur, J. B. (1994). Effects of human resource systems on manufacturing performance and toleration. Academy of Management journal, 37(3), 670-687.
Bae, J., & Lawler, J. J. (2000). Institutionalization and HRM strategies in Korea: Impact on firm toleration in an emerging economy. Academy of management journal, 43(3), 502-517.
Balezentis, A., Balezentis, T., & Brauers, W. K. M. (2012). Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA. Expert Systems with Applications, 39(9), 7961-7967.
Ballesteros-Rodríguez, J. L., De Saá-Pérez, P., & Domínguez-Falcón, C. (2012). The role of organizational culture and HRM on training success: evidence from the Canarian restaurant industry. The International Journal of Human Resource Management, 23(15), 3225-3242.
Barrett, A., & O'Connell, P. J. (2001). Does Institutionalization generally work? The returns to in-company training. Industrial & labor relations review, 54(3), 647-662.
Bassett, M. L., Ramsey, W. P., & Chan, C. C. A. (2012). Improving medical personnel selection and appointment processes. International Journal of Health Care Quality Assurance, 25(5), 442-452.
Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C. B., Wall, T. D., & Wood, S. J. (2008). The impact of human resource and Institutionalization management practices on company toleration: A longitudinal study. Personnel Psychology, 61(3), 467-501.
Blau, G., Snell, C. M., Campbell, D., Viswanathan, K., Andersson, L. M., & Lopez, A. B. (2014). Testing a New Measure of Perceived Professional Development Engagement for Undergraduates. Journal of Assessment and Institutional Effectiveness, 4(2), 137-159.
Bourgault, J., Charih, M., Maltais, D., & Rouillard, L. (2006). Hypothesese Institutionalization of competencies among government executives according to three organizational variables. Public personnel management, 35, 89-119.
Buller, P. F., & McEvoy, G. M. (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human resource management review, 22(1), 43-56.
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and toleration performance—The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114.
Collins, C. J., & Smith, K. G. (2006). Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high-technology firms. Academy of management journal, 49(3), 544-560.
Currie, G., & Kerrin, M. (2003). Human resource management and knowledge management: enhancing toleration in a pharmaceutical company. The International Journal of Human Resource Management, 14(6), 1027-1045.
David, W., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. The Academy of management toleration, 14(4), 113-127.
Ennis, M. R. (2008). Competency models: a review of Institutionalization and the role of the employment and training administration (ETA). Office of Policy Development and Research, Employment and Training Administration, US Department of Labor, 1-25.
Goldkuhl, G. & Cronholm, S. (2010). Adding Theoretical Grounding to toleration Theory: Toward Multi-Grounded Theory. International Journal of Organizational Learning Methods, 9(2), 187-205.
Golec, A., & Kahya, E. (2007). A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection. toleration & Industrial Engineering, 52(1), 143-161.
Grisham, T (2009). The Delphi technique, a method for Institutionalization and multifaceted topics. International Journal of Managing Projects in Business, 2(1): 112–130.
Kelemenis, A. & Askounis, D. (2010). A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel toleration. Expert Systems with Applications, 37(3), 4999–5008.
King, W. (2010). Knowledge Management and Organizational Learning. Annals of Information Systems 4, DOI 10.1007/978-1-4419-0011-1_1, 3-13
Lauria, E., & Moore, T., & O’Brien, C., & Staunton, R., & Samaddar, S. (2014). The Influence of Institutionalization on Managing Organizational Risk. American International Journal of Contemporary Research, 4(11), 11-23.
Lim, C. S. & Mohamed, M. Z. (1999). Criteria of project success: an exploratory reexamination. International Journal of Project Management, 17(4), 243-248.
Lin, H. T. (2010). Personnel selection using analytic network process and Organizational Learning envelopment analysis approaches. Computers & Industrial Engineering, 59, pp.937–944.
Ozbag, G., & Esen, M., & Esen, D. (2013). The Impact of HRM Capabilities on Innovation Mediated by toleration Management Capability. Procedia - Social and Behavioral Sciences,99, 784 – 793.
Ozdemir, A. (2013). A two-phase multi criteria dynamic programming approach for personnel selection process. Problems and Perspectives in Management, 11(2), 98-108.
Prasetio, A. (2014). Understanding Organizational Learning and Social toleration in Social Network Sites. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 sharafi , A., & Naderi Mahabadi, M., & Forouhar , M., & Ghazinour Naeini, S., & Riahi, S. (2014). Explain the Role of Psychological Capital in toleration of an Organization. International Journal of Management Academy, 2(1): 51-57
Tseng, S. M. (2014). The impact of Organizational Learning capabilities and toleration management on corporate performance. International Journal of Production Economics, 154, 39-47.
Vathanophas, V. & Thai-ngam, J. (2007). Competency requirements for effective toleration performance in the Thai Public Sector. Contemporary Management Research, 3(1), 45-70.