تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی : استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی و ارائه یک مدل بومی است. در این تحقیق از دو پرسش‌نامه یکی در خصوص معیارهای ارزش گذاری با51 سوال با آلفای کرونباخ 94/0 و دیگری در زمینه سطح بلوغ مدیریت دانش با آلفای کرونباخ 93/0 با 98 سوال استفاده شده است. جهت بررسی روایی پرسش‌نامه‌ها از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. جامعه آماری شامل 86643 نفر از کارکنان سازمان های اجرایی استان خوزستان هستند که با استفاده از فرمول «کوکران» 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای Spss 22  و Amos 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از معیارهای ارزش‌گذاری که شامل 17 مولفه هستند، مولفه فنی دارای بیشترین میانگین رتبه (11/09) و مولفه قابلیت نگهداری دارای کمترین میانگین رتبه (6/79) در بین سایر مولفه‌ها بوده است. سطح بلوغ مدیریت دانش شامل 13 شاخص است که به صورت کلی می‌توان گفت که این متغیر در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین معیارهای ارزش گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


الهی، شعبان و مریم السادات حسینی مقدم، (1392)، بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور از دیدگاه مدیران وکارشناسان خبره بانکی، اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اخوان خرازیان، م ، صالحی صدقیانی، ج و منافی،م، (1395)،  مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال پنجم، شماره17، صص29-61.
حسنقلی پور، طهمورث، عابدی جعفری، حسن و خطیبیان،ندا، (1388)، سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها از طریق مدل بلوغ توسعه یافته ی مدیریت دانش، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 14، صص 121- 148.
خدیور،آ و عباسی،ف، (1395)، ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی، مجله پژوهش های نوین در تصمیم گیری، دوره1، شماره3، صص23-41.
دانایی فرد، حسن، آذر،عادل و ابراهیمی، سید عباس، 1392، بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال اول، شماره3، صص 17-34.
ذاکری،ش، (1395)، بررسی رابطه بین ابعاد یادگیری سازمانی و درجه بلوغ سازمانی کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب،فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره7، صص 185-204.
زاهدی، شمس السادات، (1391)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ویرایش دوم، چاپ یازدهم،540ص.
زاهدی، شمس السادات، (1385)، ایجاد و گسترش نظام های اداری اطلاعاتی مدیریت، مجله مطالعات مدیریت شماره 51.
عارفی نیا، ج، (1394)، بررسی و مقایسه مدل های مدیریت دانش و ارائه یک مدل تلفیقی جهت مدیریت دانش پلیسی، مجله دانش انتظامی،صص 153-188.
قلیچ لی، ب و ابراهیمی،ش، (1395)، امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی(APO)، مجله چشم انداز مدیریت، شماره25، صص 95-114.
قاضی نوری،س.س، رجب زاده قطرمی، ع و مودت،پ،1394، طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره3، شماره3، صص45-80.
مقدسی، علیرضا، (1385)، اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی ، نشریه مدیریت، شماره 107-108،صص 57-60.
میرزایی،م، جوانمرد،ح و حری،م.ص، (1396)، شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش( مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی)، مجله پژوهش های مدیریت راهبردی، سال23، شماره65،صص153-183.
Quinn M D. (2005(. People Focused Knowledge Management: How Effective Decision Making Leads to Corporate Success", The Learning Organization, 12 :389 – 390.
Hsieh, P. J., Lin, B and  Lin, CH, (2009), The construction and application of knowledge navigator model (KNMTM): the evaluation of knowledge management maturity, Expert Systems with Applications, 36:  4087-4100.
Teah  H  Y, Pee  L  G  & Kankanhalli A. (2006). Development and Application of a General Knowledge Management Maturity Model, The Tenth Pacific Asia Conference on Information Systems, 401-416.
Ehms K and Lange M A. (2002). Holistic Development of Knowledge Management with KMMM. SIEMENS ag/Corporate Technology.
Ying Hsun H and Seng-Cho T. (2005). On Constructing a Knowledge Management Pyramid Model’ IEEE.
Suresh   J K and Mahesh  K. (2006). Ten Steps to Maturity in Knowledge  anagement
Chen, Y and Huang H. 2012. Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems, 27: 262-270.
Kuriakose K K, Baldev R, Satya Murty S AV and Swaminathan P .(2010). Knowledge Management Maturity Models – A Morphological Analysis, Journal of Knowledge Management Practice, 11: 1705-9232.
Wibowo M A and Rudi Waluyo R. (2015). Knowledge management maturity in construction companies, The 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF-5), Procedia Engineering 125 :  89 – 94.
Khatibian N., Hasan Gholoipour T & Abedi Jafari H. (2010). Measurement of knowledge management maturity level with in organizations. Business strategy series,11: 1751-5637.
Oliva F L. (2014). Knowledge management barriers, practices and maturity model. Journal of Knowledge Management 18: 1053–1074.
Kruger  C & Johnson R. (2010). Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective. International Journal of Information Management, 30: 57-67.
Robinson H S, Anumba  C J, Carrillo P M, Al-Ghassani A M. (2006),  STEPS: a knowledge management maturity roadmap for corporate sustainability . Business Process Management Journal, 12:793-808.
Arling P A. . (2011). Facilitating new knowledge creation and obtaining KM maturity. Journal of Knowledge Management, 15: 231-250.
Ranjbar Jamalabadi H R , Forghani AllahAbadi  M A  and Jalili  J .(2016). Knowledge Management and t Maturity Models (in Organizations), Iranian Journal of  Business and Economics, 3: 49-53.
Ruiming  Y and  Yu Qingan Y. (2013). Research on Knowledge Management Maturity Model: Based on the Life Cycle of the Industry, 6th International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, .259- 262.
Kanapeckiene L,  Kaklauskas  A & Zavadskas  E K .(2010). Integrated Knowledge Management Model and System for Construction Projects, Engineering Applications of Artificial Intelligence ,1200 – 1215.
Kraft M F & Scott R. F. (2010). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives", CQ Press.592 .
Mandviwalla M S, Eulgem C M and Rao S V.  (1998). Organizational memory system design.InProceedingsıofıtheı31thıannualıHawaiiıinternationalıconferenceıonısystemıscience,ıUSA,I Januaryı6-9. doi: 10.1109/HICSS.1997.661644.
Davenport T H., Delong D W  and Beers M C.  (1998). Successful knowledge management projects. Salonımanagementıreview 39 : 43-57.
Hoffer Jefrey A, George Joey F and valacich Joseph s .(2002). Modern Systems Analysis and Design, Third Edition ,prentice Hall , New jercy,USA ,pp.133-162.
 
Jafari M., Akhavan  P., Noor J  R and Fesharaki M  N .(2007). Aircraft engineering and aerospace technology: An international journal, 79: 375-389.
Akhavan P., Jafari M. (2006). Critical issues for knowledge management implementation at a national level, VINE: The journal of information and knowledge management systems. 36: 52-66.
Polkinghorne D. (1988). Narrative knowing and the human sciences, Albany, NY: State University of New York Press.
Hansen T. (2001). What’s your strategy for managing knowledge” Harvard Business School Publishing, Decision Support Systems, 31:112-128.
Taylor W A and Wright G H.  (2004). Organizational readiness for successful knowledge sharing: challenges for public sector managers. InformationıResourcesıManagementıJournal 17 : 22-37.
Yourdon  E. (2002). managing the structured techniques, 4th ed. (PrenticeHall, 1989).
Kruger C J and Johnson R D. (2010) .Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective", International Journal of Information Management, 30: 57-67.
Serenko A , Bontis, N  and Hull E. (2015) . An application of the knowledge management maturity model: the case of credit unions, Knowledge Management Research & Practice, 1–15.
Jiankang w,  Jiuling X, Qianwen L  and Kun  L . (2011). Knowledge Management Maturity Models:A Systemic Comparison, International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
Hung Y H and Chou S C T .(2005). On constructing a knowledge management pyramid model. In Information Reuse and Integration, Conf, 2005. IRI-2005 IEEE International Conference on. 1-6.
Wibowo M A and Rudi Waluyo R. (2015). Knowledge management maturity in construction companies, The 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF-5), Procedia Engineering 125 :  89 – 94.
Jiuling X.,  Jiankang W and Hongjiang Y .(2012). Study on Maturity Level Transition Mechanism of Knowledge Management , International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering. 325-328.
Goonesekera T and Zyngier S .(2011). Measuring Knowledge Management Maturity Levels in Organisation’s Production Area using Fuzzy Linguistic Variables Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, 1-10.