تبیین رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل،ایران

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف بررسی رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان گرمی انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمی به تعداد 180 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول  تعیین حجم نمونه مورگان، نمونه ای به تعداد 145 نفر انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. برای سنجش متغیر رهبری دانش از پرسشنامه ویتالا3 2004))، و متغیر سرمایه فکری  از الگوی بونتیس استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی با روش آلفای کرنباخ محاسبه و برای رهبری دانش پایایی 0/95 و سرمایه فکری پایایی 0/88 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، T تک نمونه ای، و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضع موجود رهبری دانش و سرمایه فکری بالاتر از متوسط است و مولفههای رهبری دانش)گرایش به یادگیری، جوّ حمایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری فردی وگروهی) با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و از میان مولفه های رهبری دانش،فقط مولفه گرایش به یادگیری، پیش بینی کننده معنی دار سرمایه فکری می باشد.

کلیدواژه‌ها


اردلان، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر؛گیلانی،مریم.(1391). رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره12، صص100-71.
افرازه، عباس. (1384). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
امامی، هما؛ ناظم، فتاح (1396).بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و بلوغ سازمانی با سرمایه فکری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران، فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی، سال12، شماره3، صص95-83.
آقاجان زاده، حمید.(1390). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در شرکت سهامی بیمه آسیا شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
بابایی، محمدحسین. (1391). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه  پیشرفت های حسابداری، سال یکم، شماره 3، صص 94-69.
جمالی، علی؛ اسکندری، محمد؛ یگانه جم، هادی. (1394). بررسی ارتباط بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران ،موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا. قابل دسترس  
دانشوریان، ناهید؛ سیادت، سید علی؛ محمودی، محمد تقی.(1392). بررسی رابطه بین سرمایه فکری و جهت گیری ارزشی دبیران متوسطه شهرستان شهرکرد، فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی، سال8، شماره4، صص63-51.
درخشان، مژگان؛ قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ ملکی، حاتم؛ سیف پناهی، حاتم. (1395). اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش)مطالعه ای در دانشگاههای شهر سنندج)، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، سال2، شماره6، صص59-43.
دهقان، حجت ا..؛ دهقان، حبیب ا..؛ عاشقی، حسن؛ دهقان، صاحبعلب. (1394). بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال6، شماره3،صص148-133.
سلطان حسینی، محمد و موسوی، زهره. (1391). تعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر اصفهان، پژوه های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 3، صص 63- 51.
 سهرابی، مونا. (1395). بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری در بین معلمان مدارس شهرستان پاکدشت.، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار .
شاهبندزاده، حمید؛ بهرامی، پروانه. (1392). بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی و محرک سرمایه انسانی در نیروی انتظامی بوشهر، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، دوره8، شماره3، 340-319.
شیرزاد کبریا، بهارک. (1391). بررسب ابعاد و مولفه های سرمایه های فکری در بین اعضای پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه12، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال4، شماره1،صص93-73.
عباسی، ابراهیم و امان گلدی صدقی. (1389). «بررسی تأثیر کارآیی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره60، صص74-57.
فتحی، فریبرز؛ سیدعامری، میرحسن؛ قادرزاده،جمال. (1394). ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره3، شماره9،صص98-87.
فیض، داود؛ جعفری،سکینه. (1393). روابط ساختاری جهان بینی رهبری دانش و جو توسعه ای، مجله آموزش عالی ایران، سال6، شماره4،صص160-135.
قنبری، سیروس؛ اسکندری، اصغر. (1391). بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره4، شماره12، صص112-89.
کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اعظمیان بیگدلی،اعظم. (1395). تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان،نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال4، شماهر1، صص99-87.
مظاهری، ساناز؛ اورک، ناهید. (1393). ارایه مدل شناسایی ارتباط سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان زن واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران، فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی، سال9، شماره3،صص 128-115.
موسوی، سیده عاطفه؛ شفاعت نیا، علی محمد. (1394). بررسی رابطه رهبری دانش با مسئولیت اجتماعی و معنویت سازمانی مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی ره استان کهگیلویه و بویراحمد، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا .
 نامداری پژمان،مهدی؛ ابیلی، خدایار.(1392). تحلیل ساختاری سازه رهبری دانشی و ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند،          ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.  
Bollen, L. (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management decision, vol.34, no.9, pp. 1161-1185.
Bontis, N. (2000). Intellectual Capital Questionnaire, Institute for Intellectual Capital Research, Hamilton, Canada.voL.12, No.3, pp.231-40.
Chang. W. C., Fan. C. W., Chong. T. L. (2010). The Study on Relationship Principals Knowledge Leadership and School Competitive Advantage of Elementary Schools. Educational administration and evaluation, voL.9, No. 11, pp.27-40.
Jamali, R. (2010). Measuring and comparing of intellectual capital in the public and private universities an Iranian context. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol.1, No.9, pp. 88-103.
Lakshman, C. & Parente, R. (2008). Supplier-focused knowledge management in the automobile industry and its implications for product performance, Journal of Management Studies, 45 (2), 317-42.
Lakshman. C. (2009). Organizational knowledge leadership: An empirical examination of knowledge management by top executive leaders, Leadership & Organization Development Journal, voL.30, No (4), pp 338-364.
Lina. G. & Asta. S. (2012). Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: how does it work? Procedia –Social and Behavioral Sciences, voL.41, No. 5, pp 15-22.
Loyer. R. (2012). Knowledge sharing: Moving away from the obsession with best practices, Journal of knowledge Management. voL.11, No. 1, pp.20-32.
Manzoor, Q. A. (2011). Impact of Employees Motivation on Organizational Effectiveness. Business Management and Strategy. voL.3, No. 1, pp 1-12.
Miladkof J.S. (2012). Social skills training with adolescent male offenders: II. Short-term, long-term and generalization effects. Behavior Research and Therapy. voL.33, No (6), pp 19-22.
Norma, A. joma. (2005). the relationship between intellectual capital and new venture performance: an empirical investigation of the moderating role of the environment, PH. D dissertation, Texas state university.
Pablos, Po. (2003). measurement from Asia, Europe and the Middle East.  Journal of intellectual capital, Vol. 3, No. 3, pp: 287-303.
Viitala, R. (2004). Towards knowledge leadership, Leadership & Organization Development Journal, voL.25, No. 6,pp 528-44.