بررسی رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت مبتنی بر وب، روابط انسانی، مدیریت زمان سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، مدیریت مبتنی بر وب با روابط انسانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، همچنین مشخص شد که مدیریت مبتنی بر وب با نقش واسطه روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در نتیجه می توان بیان نمود با توجه به مدیریت مبتنی بر وب و توسعه روابط انسانی از سوی مدیران می توان شاهد توسعه مدیریت زمان سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها


اعرابی، محمد و فیاضی، محمد(1387)،متدولوژی تدوین و جار سازی استراتژی توانمند سازی منابع انسانی بر بستر فرهنگی ایران، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،1: 18-1.
انواری، رستمی و علی اصغر، رستمی (1388)، آشنایی با مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت، تهران: انتشارات طراحان.
بروجردی علوی، مهدخت و قمصریان، مهدی(1392)، رابطه ی یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان های رسانه ای؛ مطالعه ای در خبرگزاری مهر، نشریه رسانه، 93: 27-46.
بلانچارد، گاتری (1391)، مدیریت زمان، وقت‌شناسی و هدف‌مندی. ترجمه فضل‌اله امینی، تهران: انتشارات فرا، چاپ چهارم.
بهمیاری، حمید(1394)، تبیین مدل ساختاری فرهنگ، هویت و تمدن سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه پبام نور استان فارس.
 تعجبی، محمود(1395)، الگوی علّی احساس عدالت سازمانی با درگیری شغلی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی و خوش بینی، پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه.
حاجلو، نادر، صبحی قراملکی، ناصر و نوری، سعید(1390)، پیش بین های روان شناختی مدیریت زمان: رابطه وظیفه شناسی، سرسختی و ترجیح سازماندهی با مدیریت زمان، پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 1(4): 103-122.
 حافظی، سهیلا، نقیبی، هدایت، نادری، عزت الله، نجفب، مهری و محمودی، حسین(1387)، بررسی میزان و ارتباط مهارت فردی با رفتار سازمانی مدیریت زمان در مدیران آموزشی، مجله علوم رفتاری، 2(2): 183-192.
حسن توکلی، شهناز(1395)، بررسی رابطه ی مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
رضایی، لیلا، ساعتچی، محمود و جاویدی، حسین (1387)، بررسی رابطه نگرش سرپرستان به عوامل انسانی بهره‌وری و سبک رهبری با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابرات زیمنس، مجموعه خلاصه مقالات کنگره دوسالانه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، صص193-191.
سرداری، احمد (1381)، بررسی عوامل مؤثر در رضایت‌مندی شغلی کارکنان، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور، 9(39): 76-6.
سلطانزاده، وحید، قلاوندی، حسن و فتاخی، مسلم(1391)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 9: 91-120.
سیدجوادین، سیدرضا (1394)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، نگاه دانش .
سیدفردی، سیدعلی(1394)، بررسی تاثیر مهارت مدیریت زمان بر مدیریت استرس شغلی( مطالعه موردی: کارکنان اداره کل گمرک تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
شریف زاده،فتاح و خیر اندیش،مهدی .(1388). تجزیه و تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری(QWL) و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو ایران دیزل، پژوهش های مدیریت، 2(3): 52-29.
قربانی، شهاب(1396)، بررسی رابطه رهبری هوشمند با کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در میان کارکنان دانشگاه رازی، پایان نامه دکتری مدیریت کارآفرینی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
لوئیس، دیوید. (1392). مدیریت زمان: چگونه هر هفته 10 ساعت به دقت خود بیفزائید، ترجمه کامران روح شهباز، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات ققنوس.
مرتضوی کیاسری، سمیره، گوران ارویمی، ارسطو، صمدی، معصومه، نوروزی، منوچهر(1396)، بررسی رابطه بین مهارت های فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان در مدیران مقطع متوسطه شهر بابل، مجله مهندسی فرایندها، 4(9): 47-63.
موغلی،علی رضا، حسن پور، اکبر و حسن پور، محمد (1388)، بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد کاری کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریه مدیریت دولتی، 1(1): 132-119.
میرکمالی، سید محمد (1383)، مبانی مدیریت منابع انسانی، چاپ اول، تهران: نشر یسطرون.
میرکمالی، سید محمد(1391). روابط انسانی در آموزشگاه. تهران، نشر یسطرون.
نوری، سعید(1390)، رابطه خلاقیت، وظیفه‌شناسی، جنبه‌های انگیزشی و نگرشی زمان با مدیریت زمان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
یزدانپناه، زهرا، حصاری، مریم، منفردی راز، براتعلی، عسگرزاده، هاشم(1388)، بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در دبیرستانهای شهر بجنورد، پژوهشنامه تربیتی، 21(4): 153-168.
Al Khatib1 A. S. (2014). Time Management and Its Relation to Students’ Stress, Gender and Academic Achievement among Sample of Students at Al Ain University of Science and Technology, International Journal of Business and Social Research (IJBSR); 4(5):47-49.
Andzulis, J.M., Panagopoulos, N. G., and Rapp, A. (2014). A review of social media and implications for the sales process. Journal of Personal Selling and Sales Managemen; 2: 228-237.
 Awando, M. Wood, A., Camargo, E., and Layne, A. (2014). Advancement of Mid-Career Faculty Members: Perceptions, Experiences, and Challenges, in Vasilikie Demos, Catherine White Berheide, Marcia Texler Segal (ed.) Gender Transformation in the Academy (Advances in Gender Research, Volume 19) Emerald Group Publishing Limited;25(2):199 – 220.
Babayi, K., Hajloo, N., Sobhi Garamaleki, N., Sadeghi, H. (2013). The Study Efficacy of Time Management Training on Increase Academic Time Management of Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences; 84:134-138.
Bel, R., Smirnov, V., and Wait, A. (2018). Managing change: Communication, managerial style and change in organizations. Economic Modelling; 69:1-12.
Brian, T., (2007). Planand prioritize. Arlington, United States: sage.
Charles, A (2007). Time management training for school psychologists. Rutgers U, Graduate.
Galliers, R.D. (2008). Strategic information systems planning: myths, reality and guidelines for successful implementation. In: Galliers, R.D., Baker, B.S.H. (Eds.), Strategic Information Management, Butterworth- Heinemann, Oxford, pp. 129–147.
Greenberg, P. (2010). The impact of web-based management 2.0 on customer insight. The Journal of Business and Industrial Marketing; 25(6), 410–419.
Harford, J., Stanfield, J., and Zhang, F. (2018), Do insiders time management buyouts and freezeouts to buy undervalued targets, Journal of Financial Economics; 1: 114-125.
Iwanaga, T., Sawah, S., &Jakeman, A. (2013). Design and implementation of a web-based groundwater data management system, Mathematics and Computers in Simulation; 93: 164-174.
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
Kulophas, D., Ruengtrakul, A., and Wongwanich, S. (2015). The Relationships among Authentic Leadership, Teachers’ Work Engagement, Academic Optimism and School Size as Moderator: A Conceptual Model, Procedia - Social and Behavioral Sciences; 191(2):2554-2558.
Lu, P., Yuan, Sh., and Wu, J. (2017). The interaction effect between intra-organizational and inter-organizational control on the project performance of new product development in open innovation. International Journal of Project Management; 35(8): 1628-1683.
MacCann, C., Fogarty, G., & Roberts, R.D. (2012). Strategies for success in education: Time management is more important for part-time than full-time community college students, Learning and Individual Differences; 22(5): 618-623.
Miqdadi, F., ALMomani, A. G., Mohammad, T., Elmousel, N. M. (2014). The Relationship between Time Management and the Academic Performance of Students from the Petroleum Institute in Abu Dhabi, the UAE, ASEE 2014 Zone I Conference, April 3-5, University of Bridgeport, Bridgpeort, CT, USA.
Mosadegh M.J., and Behboudi M. (2011). Using social network paradigm for developing a conceptual framework in CRM. Aust J Bus Manage Res.;1(4):63–71.
Obradovic, V., Jovanovic, P., Petrovic, D., Mihic, M., & Bjelica, D. (2014). Web-based Project Management Influence on Project Portfolio Managers’ Technical Competencies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119: 387-396.
Reunanen, T. (2015). Human Factor in Time Management, Procedia Manufacturing; 3: 709-716.
Stasková, V., and Tóthová, V. (2015), Conception of the human-to-human relationship in nursing, Kontakt; 17(4): 184-189.
Teo, T., and Noyes, J. (2012). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820. 641674.
Yang, H. (2016), Impact of Time Management for IT Services Management, Procedia Computer Science; 91: 700-706.
Zekioglu, A., Erdogan, N., Türkmen, M. (2015). Athletes students time management skills and relationships between academic trophies. uluslararsi hakemli. Psikyatri ve Psikoloji Arashtirmalari Dergisi; (4): 24-37.