رابطه بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزا اسلامی واحد نورآباد ممسنی، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمان، با هوش هیجانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال تحصیلی 97-96 بود که 125 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه ی جو اخلاقی سازمانی کولن و ویکتور، هوش هیجانی توسط گلمن  و توانمندسازی اسپریتزر بود که پس از تایید روایی و پایایی و توزیع آنها، برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون،  جهت بررسی قدرت پیش بینی  متغیرها و ابعاد آنها از رگرسیون ساده و چند گانه و برای مشخص کردن مدل روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  ابعاد علاقه مندی فردی، قوانین و اصول حرفه ای، نیک خواهی و علاقه مندی سازمانی از قدرت پیش بینی معناداری برای توانمند سازی مدیران برخوردار بودند. ابعاد قوانین و اصول حرفه ای و علاقه مندی سازمانی نیز از قدرت پیش بینی معناداری برای هوش هیجانی مدیران برخوردار بودند. همچنین هوش هیجانی در رابطه بین جو اخلاق سازمانی و توانمد سازی مدیران گروه نقش واسطه ای دارد.

کلیدواژه‌ها


آموزگار، مریم.(1390). رابطه بین رهبری معنوی با توانایی یادگیری سازمانی  معلمان ناحیه 3 شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
ایزدی، صمد، محسنی، عباس.(1394). بررسی راه‌های توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 23، صصک23-42.
باب الحوائجی، فهیمه .آقا کیشی زاده، وحید.(1389). رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: موردپژوهی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان تبریز، مجله دانش شناسی، دوره 3، شماره 10، صص:13-24.
خان علی زاده،رقیه .(1389). تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی در دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
خورشیدی، صدیقه. محسنی، زهرا.(1389). مطالعه تاثیر فضای اخلاقی سازمان بر روی رضایت شغلی کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهر گرگان،فصلنامه پژوهشهای مدیریت، سال  سوم، شماره 7، صص : 79-119.
شیرازی، علی. احمدی زهرانی، مریم.(1393). رابطه جو اخلاق سازمانی با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 5، شماره 20، صص:41-64
صفوی ،آزاده. صادقی، امیر.(1396). بازسازی برنامه توانمند سازی اساتید از طریق بکارگیری استراتژی مداخله ای تجربه نظارت شده و بازخورد بر تجربه با هدف ارتقای مهارتهای آنها در طراحی برنامه درسی، دو ماهنامه  راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،سال 10، شماره 5، صص: 363-358
ضیایی، محمد صادق .(1387) نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه تهران، مجله مدیریت دولتی،  شماره 1، صص : 67-86
عابدی، صمد.زارع، حسین.سعیدی پور، بهمن.سلطانی، اکبر.(1390). رابطه هوش هیجانی مدیران با توانمند سازی نیروی انسانی دانشگاه پیام نور،فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم شماره 15، صص107-127
غباری بناب، باقر.(1386). هوش معنوی، فصلنامه اندیشه نوین دینی، دوره 3، شماره 10، صص:125-147.
فرجی، حمید رضا. (1383) .بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمانهای دانش آفرین، ماهنامه تدبیر ،شماره 151.
فیضی، طاهره. ذوالفقاری مقدم، آسیه(1387). شناسایی متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 17، صص :123-151.
محمدی، محمد.(1380).توانمند سازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 31 و 32، صص:211-232
مهرابیان، فردین. احمدی نژاد، ماندانا.طاهری، ماهدخت.(1395) .رابطه هوش هیجانی و توانمند سازی کارکنان مراکز بهداشت استان گیلان، فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزَشکی،سال 8، شماره 3، صص 45-52.
Arnaude A,Schminke M.(2012). The Ethical Climate and Context of Organizations:  A Comprehensive Model, Organizational science, Articles in Advance, pp:1-14
Bar-On R, (2006). Bar-On model of emotional-social intelligence skills development, Special Issue on Emotional Intelligence. Psicothema, 17.
Becker A.K, (1993), the Characteristics of Bibliographic Instruction in Relation to the Causes and Symptoms of Burnout, RQ 32, 346 –355.
Boyatxzis E, (2002). Developing Emotional Intelligence. To be published in San Francico: Jossey – Bass, 2002.
Codier E, Kooker B.M, Shoultz J, (2008). Measuring the Emotional Intelligence of Clinical Staff Nurses: An Approach for Improving the Clinical Care Environment, Nursing Administration, 32, 1, 8-14.
Cullen, J. B., K. P. Parboteeah and B. Victor. (2003). The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment: A Two-Study Analysis’, Journal of Business Ethics 46, 127–141.
Elçi, M & Alpkan ,L(2009). The Impact of Perceived Organizational Ethical Climate on Work Satisfaction. Journal of Business Ethics 84 (3):297 - 311.
Ergenli. Aziz, Saglam. Guler and Metin. Selin, (2007). "Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers", Journal of business research, Vol.60, PP 41-49.
Goleman, D, (1995, Emotional intelligence. New York: Bantam Books. - Kaschub M, (2002), Defining Emotional Intelligence in Music Education. Arts Education policy Review, 103, 5, 9-15.
Gresov, C., & Drazin, R. (2007). Equifinality: functional equivalence in organization design.
Juices, J. Miceal (2006), Personnel management, (Homewood twin Dorsey lit).
Khoshouiy, (2007), Psychology of humor. Esfahan, publication kankash.
Kritner & Krinschi (2002).“Organizational Behavior “; McGraw-Hill Companies.
Muchechetere,C;Ganesh,L;Karambwe,S.(2014). Effect of Emotional Intelligence on Empowerment of Business leaders in Zimbabwe, International journal of Science and Research, Vol 3, Issue 1, pp:302-307.
Murthy,L(2015).Factors That Influences Empowerment in Adjunct Faculty Members,Ph.d dissertation,Walden Uunversity.
Noorlaila Hj Yunus, Noormala Amir Ishak, Raja Munirah Raja Mustapha & Raja Suzana Raja Kasim .(2009). Employee Performance on Organizational Citizenship Behavior: The Influence of Leader's Emotional Intelligence, The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 8, No.10, pp. 29-34
Okpara JO, Wynn P .(2008). The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria: Implications for management development. Journal of Management Development 27 (9): 935-950.
Pagliaro, S., Lo Presti, A., Barattucci, M., Giannella, V. A., & Barreto, M. (2018). On the Effects of Ethical Climate(s) on Employees' Behavior: A Social Identity Approach.
       Frontiers in psychology, 9, 960. doi:10.3389/fpsyg.2018.00960
Peterson. N. Andrew and Zimmerman. Marc. A, (2004). "Beyond the individual: toward a nomological network of organizational empowerment", American journal of community psychology, Vol.34, No.1/2, PP 129-148. (in Persian).
Roy. Yong. J. C & Lyenger. Sheena. S, (2005). "Empowerment through choice? a critical analysis of the effects of choice in organizations", Research in organizational behaviors, Vol.27, PP 41-79.
Rodriguez-Broncez,M; Beltran,C.(2014). Creating a Culture of Faculty EmpowermentThrough Professional Development, Mextesol Journal, Vol 38, No.1, pp:1-21
Salovey P, Mayer J.D, (1990), Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185–211.
Scarpello.V.G & J Ledvinka(2006). Personnel /human resource management: empowerment and function p w s - Kent publhshing co.
Schneider, R., S. Boutin, J. Stelfox, and S. Wasel. (2007). Scenarios are plausible stories about the future, not forecasts. Ecology and Society 12(1): r4. [online] URL: iss1/resp4/.
Schwepker Jr ChH, Good DJ (2009). Ethical climate’s influence on sales management Practices. Journal of Selling & Major Account Management.8-24.
Shafer WE (2009). Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment. Accounting, Auditing & Accountability Journal 22 (7): 1087-1110.
Sollivan, K. and Howell, G. L. (1994). Wide a Wake-inseatt: Success Stories of Outstanding Leaders who Learned to share leadership, Integrity Publishing Seattle.WA.PP.185-190.
Spreitzer, G.m. (1995)."Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement and validation". Academy of management Journal, Vol.38, No, 5. P.1442-1456.
Thorndike E.L, (1920). Intelligence and its uses. Harper’s Magazine, 140, 227-235.
Vanvalkenburg,A.(2016). Teacher Development and Emotional Intelligence, Thesis, st. cloud state university.
Victor B, Cullen J B(2008). The Organizational Bases of Ethical Work Climates, Administrative science quarterly, vol 33, No.1.pp:101-125
Victor B, Cullen JB (1987). A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations’, in W. C. Fredrick and L. Preston (eds.), Research in Corporate Social Performance and Policy. (JAI, London), pp. 51–71.
Wang, Y-D., Hsieh, H-H. (2012). Organizational ethical climate, perceived organizational support, andemployee silence: A cross-level investigation. Human Relations. 0(0): 1-20