بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا

چکیده

پذیرش فناوری یکی از عناوین اصلی تحقیقات مرتبط با سیستم‌های اطلاعات در دهه‌های اخیر بوده است. دیدگاه‌های متنوعی در خصوص فهم عوامل مؤثر بر تصمیم کاربران برای پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد. منطقی که در پشت این دیدگاه‌ها وجود دارد در این نکته نهفته است که موفقیت یا بازده سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات به میزان گرایش کاربران برای به‌کاربردن و استفاده از سیستم‌ها بستگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری در واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن‌آوری (UTAUT) می‌باشد. این مطالعه از لحاظ روش از نوع توصیفی، از لحاظ روش جمع آوری داده از نوع میدانی و از لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌های شمال غرب استان آذربایجان شرقی بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردید. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 256 نفر بدست آمد. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش اصلی تحقیق و سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. که از روایی و پایایی لازم برخوردار می‌باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد ابعاد انتظار اجرا، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل‌گر بر پذیرش اتوماسیون اداری در واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد. در ضمن عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری در گروه‌های سنی، جنسیت و سابقه استفاده از اتوماسیون اداری تفاوت معنی داری با هم ندارند. 

کلیدواژه‌ها


درویشی،معصومه(1390)،بررسی عوامل موثر برپذیرش اتوماسیون اداری توسط کارکنان موسسه مطالعات بین المللی انرژی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.        
قربانی‌زاده، وجه الله، نانگیر، سید طه حسن، رود ساز، حبیب(1392)، فرا تحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران، مجله پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 2
لطفی،ایوب(1389)، تحلیل عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری براساس الگو تلفیقی پذیرش فن‌آوری و رفتار برنامه ریزی شده توسط کارکنان شرکت مخابرات استان همدان،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
محقر،علی،شیرمحمدی،مهدی،(1383)، توسعه مدل پذیرش فناوری(TAM) در وزارت کشور، مجله دانش مدیریت، شماره 67. صص131-113.
Al-Gahtani SS, Hubona GS & Wang J (2007). Information technology (IT) in Saudi Arabia: Culture and the acceptance and use of IT. Information & Management 2007; 44(8): 681-91.
Chen, L. Gillenson M. L. & Sherrell D. L. (2002). Enticing on-line consumers: an extended technology acceptance perspective, Information & Management, vol. 39 No. 8, pp. 705–719.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P. and Warshaw, P. R,1989. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, Management Science, 35 (8), pp 982-1003.
Dillon A. (2001), User Acceptance of Information Technology, Indiana University, PP 205
Ha, S. & Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model, Journal of Business Research, vol. 62, pp565–571.
Hamner, M., and Al-Qahtani, F.  (2009), "Enhancing the case for Electronic Government in Developing Nations:  A People-Centric Study Focused in Saudi Arabia", Government Information Quarterly, 26, 137–143.
Lai, V.S., Honglei, L, (2005). “Technology acceptance model for internet banking: an invariance analysis”, Information & management, vol. 42, no. 2, pp 373-386.
Lin, F., Fofanah, S.S., & Liang d. (2011). Assessing citizen adoption of e-Government initiatives in Gambia: A validation of the technology acceptance model in information systems success, Government Information Quarterly,28(2011), 271-279.
Luarn, P., Lin, H., (2008), "toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking", Computers in Human Behavior, (21), pp. 873-891.
McFarland, D.J., and Hamilton, D, (2006), Adding Contextual Specificity to the Technology Acceptance Model", Computers in Human Behavior, 22, 427-447.
Owens, J.  M., Antin, J.  F., Doerzaph, Z., & Willis, S. (2015).  Cross-generational acceptance of and interest in advanced vehicle technologies:  a nationwide sur-vey. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 35, 139-151
Schepers, J., M, Wetzels. (2007). A meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects. Information & Management 44: 90–103
Siegel D.M. (2008).; Accepting technology and overcoming resistance to change using the   motivation   and   acceptance   model; Dissertation   Submitted   in   Partial   Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Educational Research, Technology, and Leadership in the College of Education at the University of Central Florida Orlando. 
Titah, R., Bark, H., (2005), "E-Government Adoption and Acceptance:  A Literature Review, HEC Montréal
Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. and Davis, F.D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View. MIS Quarterly, 27(3): 425-478.
Venkatesh, V., Thong, J. Y., &Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of infor-mation technology: extending the unified theory of acceptance and use of technol-ogy. MIS quarterly, 36(1), 157-178.
Wu, J.H., Wang, S.C., (2014), what drives mobile commerce? An empirical evaluation of the revised technology acceptance model Information and Management 42(5), pp. 719–729.