تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی براساس ابعاد توانمندسازی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه تربیت بدنی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، دانشگاه پیام نور گروه تربیت بدنی

4 گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

چکیده

محیط رقابتی سازمانهای امروزی و نبود فرصت مناسب برای کنترل کارکنان، مدیران را مجبور به فرایند توانمند سازی کارکنان با استفاده از آموزش مهارت، دانش و توانایی و بطور کلی تعهد سازمانی کرده است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة عوامل توانمندسازی روانشناختی با تعهدسازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در سال به تعداد 75 نفر می‌باشد و بر این اساس نمونه نیز به صورت تمام شمار انتخاب شد. گردآوری داده‌ها نیز از طریق دو پرسشنامه استاندارد، یکی پرسشنامة سنجش توانمندسازی شرت و رینهارت با پایایی 86/0 و دیگری پرسشنامة تعهد سازمانی آلن و میر با پایایی 75/0 انجام شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‌ای و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میزان توانمندسازی روانشناختی این کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی آنها از سطح متوسط پایین تر است. در ضمن بین سه بعد توانمندسازی روانشناختی (رشد حرفه ای، مقام و منزلت و تصمیم‌گیری) با تعهدسازمانی رابطه معناداری در سطح(05/0P≤) به دست آمد یعنی با افزایش این سه عامل، میزان تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش می‌یابد. در ادامه نیز مشخص شد این سه بعد توانمندسازی روانشناختی پیش بینی کننده‌های معناداری برای تعهد سازمانی هستند. رشد حرفه ای، مقام و منزلت و تصمیم گیری، به عنوان عوامل روان شناختی توانمندسازی را باید از شاخص‌های زمینه ساز تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام دانست.

کلیدواژه‌ها


خشوعی، مهدیه سادات؛ بهرامی، مریم. (1393) " نقش توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان" مجله روان شناسی مدرسه، دوره ی 3، شماره ی 1، صص 54-37.
ذبیحی محمد رضا، ابراهیمی پور حسین ، عارفی نیا حسن (1392)." بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روا نشناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد" ، فصلنامه مدیریت پرستاری سال دوم، دوره دوم، شماره اول.
رابینز ، استیفن پی. (1378). "مبانی رفتار سازمانی" ( ترجمه علی پارسا ئیان و محمد اعرابی) همدان :دفتر پژوهش‌های فرهنگی. ص 185
سلاجقه، سنجر؛ رشیدی پور، رستم؛ موسایی، محمود .(1392). "تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش" فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(  سال بیست و سوم، شماره 72، زمستان  99 تا 118 .
شعبانی، کلاته؛ ملامحمد قلی، علی. ( 1391). "بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی)"، پژوهشنامه مالیات/شماره سیزدهم (مسلسل.
عبدا لهی ، بیژن؛.  نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1385) "توانمند سازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی". تهران: انتشارات ویرایش. ص 23.
قاسمی، علی. (1384) . "رضایت شغلی و تعهد سازمانی". نشریه بازار کار، ش 274 ، ص1.
محمودی، محمد. (1377) . "ارزیابی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید استان اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.  ص 17.
ودادی احمد، مهرآرا احمد (1392)، " بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعۀ موردی ادارات امور مالیاتی شهر تهران)". پژوهشنامه مالیات/شماره هجدهم )مسلسل 66 (.
Abutorab A.(2014), a study on the relationship between oscillation and organizational commitment in industrial manufacturing units (case study: Bootan company employees), International Journal of Current Life Sciences - Vol. 4, Issue 8, pp. 3832-3835.
Aküzüm, C. (2014) "The Effect of Organizational Justice and Organizational Cynicism on the Organizational Commitment: An Application in Primary Education Institutions "Mevlana International Journal of Education (MIJE) Vol. 4(3), pp. 48-68.
Allen, Meyer, N.J. (2010) Three –component of organizational commitment. Human Resource Management Review. Vol. 63, pp.: 1-18.
Bakhshayesh. E. et al (2015). "The relationship between socialization and psychological empowerment with organizational commitment of employees of Ministry of Sports and Youth". DU Journal, Humanities and Social Sciences, June 2015 Vol 8 (6) 64-76.
Bateman.T.S. & Stasser, S. (2009). A longitudinal; analysis of Antecedents of organizational commitment. Academy of management Journal, Vol. 27(1), pp.: 95-112.
Berry, J. (2008). The relationships among leadership practices, organizational climate, and organizational commitment within church ministry settings. Unpublished Doctoral dissertation, Regent University. pp.: 43-56.
Chen Fang, H and Ching Ch, Yi. (2008). the Impact of Work Redesign and Psychological Empowerment on Organizational Commitment in a Changing Environment: An Example from Taiwan's State-Owned Enterprises. Journal of Public Personnel Management. Washington: Fall Vol. 37, Iss 3, P 279-302(24 pp.)
Conner, J (2007) the impact of affective factors related to work on the turn over. Intent of speech language pathologists in Texas, vol. 46, pp.: 749-773.
Daniel, L. (2008). The relationship between perceived teacher empowerment and principal use of power. Unpublished Ed.D. Dissertation, Auburn University. pp.: 48-61.
Ford, R, C. & Fottler, M.P (1995) Empowerment: A matter of degree. Academy of management executive p: 21.
Gautam, T.vandick, R.wegner, u (2004) organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts. Asian journal of social psychology Vol. 7, pp.: 301-315.
Harris, K.J. et al. (2009). "Leader–member exchange and empowerment: Direct and interactive effects on job satisfaction, turnover intentions, and performance". The Leadership Quarterly Vol. 20, PP: 371–382.
Holifield, Wiley, J (1999). A study of teacher empowerment and organizational commitment in Texas Accelerated Schools. Unpublished Ed.D. Dissertation, the University of Texas at Austin.pp: 56-72.
Imran, H. et al. (2016).  “Relationship between Job Satisfaction, Job Performance, Attitude towards Work and Organizational Commitment”, Entrepreneurship” and Innovation Management Journal © Academy of Business & Scientific Research, p-ISSN: 2310-0079, e-ISSN: 2311-1836. Volume: 2, Issue: 2 Pages: 135-144.
Jones, S (2004). Teacher empowerment and teacher morale, dissertation Abstract, Corolina state university .p56.
Keller T, Dansereau F. (1995) Leadership and empowerment: a social exchange perspective. Human Relate Vol. 48(2). pp.: 127–450).
Marvin, R, D (2007). Mentoring African American men: A study of job satisfaction and organizational commitment. Unpublished Doctoral dissertation, University of Louisville.  pp.: 70-82.
Mathieu, J. and Zajac, D. (1990), “A review of meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment'', Psychological Bulletin, Vol. 108 No. 2, pp. 94-171.
Morris, T. and summers, J. (1995). Sport Psychology: Theory, Application Chichester. P: 343
Mowday, R. R., Steers, R. M., & Porter, L. W. (2006). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, Vol. 14, pp.: 224–247.
O'Reilly, C. & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosaically behavior. Journal of Applied Psychology, Vol. 71 (3), pp: 492-499.
Park, I. (2003) a study of the teacher empowerment effects on teacher commitment and student achievement. Dissertation Abstract, Ph.D. the University of Lowa.pp:74-84.
Porter, L, W & Steers, R, M & Mowday, R (1974) .Organizational Commitment. Journal of Applied Psychology. V. 59, N. 5, PP. 603- 609.
Salazar, J.P. (2000). The relationships between hospitality employee empowerment, overall job satisfaction and organizational commitment: A study of race and gender difference. Auburn University. DAJ- a 61/30, p1075.
Shelton, S (2002) Employee, supervisors, and empowerment in public sector: The role of employee trust. Thesis of Degree of doctor. P: 15.
Shiuan, C.B. Yu, J.D & Relley, J.H (2012) Organizational commitment, supervisory commitment and employee outcomes in the Chinese. Journal of organizational behavior, Vol. 24, No 3. pp.: 54-55.
Short, P. M. (1994). Defining teacher empowerment. Education, Vol. 114(4), pp.: 488-492.
Short, P.M. and Rinehart, J.S. (1992). School participant. Empowerment sealed: Assessment of level within the school environment. Educational and Ps 4 cholojical measurement. P: 959.
Somech, A. (2005). Teacher personal and team empowerment and their relations to organizational outcomes: contradictory or compatible constructs?  Administration Quarterly, Vol.41, 237-266.
Spreitzer, G.M. (1995), Psychological Empowerment in the workplace: Dimension, Measurement & Validation. Academy of Management Journal. Vol.3. No.1.pp. 1372-1445.
Yun, Wu, Y. (1994). Relationships among teachers' perceptions of empowerment, job satisfaction, and organizational commitment in public schools. Unpublished Doctoral dissertation, Pennsylvania State University .p: 7.