تبیین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گرایش منابع انسانی. گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تببین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نظر هدف کاربردی محسوب می‎شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بوده و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده، است. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می‎باشد. جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی وتعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت برای تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیه‎های تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار smart pls 2 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‎های جمع آوری شده نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی کاری کارکنان داشته و به میزان 4/86درصد از کیفیت زندگی کاری کارکنان راتبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی ، اباصلت(1392) "رابطۀ کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران" پژوهشنامه مالیات/شماره نوزدهم ، صص 195-171.
بهادری، سیما و دهگان، محمود(1396)" اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور " فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هشتم، شماره بیست و ششم، صص 40-29.
جوادی، رحم خدا وهمکاران(1396)" پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان زن براساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی" نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی، سال دهم شماره 38، صص 94-74.
حسنی کاخکی ، احمد وقلی پور، آرین(1386)" رفتار شهروندی سازمانی (گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری)" فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 45 ، صص 155-146.
داودی رسول (1396)" مطالعة رابطة شاخص های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی " مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة 51 ، شمارة 2، صص 371-353.
زبر دست، محمد علی –نادریان، مسعود وحاجی زاده ، سجاد(1396)" نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بیتفاوتی سازمانی " مدیریت ورزشی، دورة 9، شمارة 2، صص 299-287.
عباس زاده ، حسن ، محمودی، آرش و نوری، امیر (1393) "رفتار سازمانی مثبتگرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری" فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) – سال بیست و سوم شماره 74 ، صص 159-137.
عبداللهی, وحیده (1395) "جایگاه و اهمیت کیفیت زندگی کاری در عملکرد کارکنان در سازمانهای جهان امروزی"، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی - سازمان مدیریت صنعتی تبریز.
قلی پور، رحمت الله وهمکاران(1396)" مطالعه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتار‌های سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی اموزش و پرورش ناحیه 4 شهر کرج با نقش میانجی گری حفظ کارکنان " نوآوری‌های مدیریت آموزشی ، سال دوازدهم، شماره سوم، صص 27-7.
متاجی امیررود، نرگس و حسین نژاد، سمانه (۱۳۹۴)، نقش ارزش‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی، دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران.
محبی‌فر، رفعت؛ صفری، حسین؛ جعفری، حسن؛ احدی نژاد، بهمن؛ ترکا، مهدیه. (1391). رابطه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان‌های آموزشی- درمانی قزوین. ویژه نامه توسعه مدیریت در نظام سلامت، دوره 9، شماره 7، صص976-969.
محمودی میمند، محمد و هرندی، عطاءاله (1393). تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 23، صص 112-125.
میرکمالی، سید محمد وهمکاران(1394) "شناسایی عوامل استرس زای شغلی و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری" مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 4، صص 1133-1113.
نادی، محمدعلی و اقانوری، وجیهه. (1396). مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، دوره 7، شماره 1، صص 91-107.
ناستی زایی ، ناصر ، جناآبادی، حسین ونوروزی کوهدشت، رضا(1396)" رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی " دو ماهنامه سلامت کار ایران ، دوره 14 ، شماره 3، صص 177-.165
وحدانی، محسن –محرم زاده ، مهرداد و سید عامری، حسن(1391) "ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی"فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 112، صص 14-5.
     
Appelbaum, Steven & etal (‌2004) "Organizational citizenship behavior : a case study of culture, leadership and trust " ,management decision ,Vol.42 , No.1, pp. 13-40.
Armstrong DJ, Riemenschneider CK, Allen MW(2007).Advancement,voluntrary turnover and women IT: Acognitive study of work- family conflict. Information & Management; 2(44):142- 153
Blakely,Andrews & Moorman, R.H.,(2005) The moderating effects of equity sensitivity on the relation between organizational justice and organizational citizenship beh aviors. Journal of business and psychology,20.
Chiaburu ,Dan S.& Oh ,In-Sue(2011) "The Five-Factor Model of Personality Traits and Organizational Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis" Journal of Applied Psychology, Vol. 96, No. 6, pp:1140–1166.     
Derakhshani ,Omid & Mahmoudi ,Omar(2015) " To Investigate the Relationship between Quality ofWork Life and Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Employees One of the Governmental Offices in Iran) " Iranian Journal of Business and Economics ,Volume: 2, Issue: 2,pp:1-8.
Huszla , Sylwia Wieder et al., (2014)" Effects of Socio-Demographic, Personality and Medical Factors on Quality of Life of Postmenopausal Women " International Journal of Environmental Research and Public Health, Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, pp:6692-6708.
Mosadeghrad, Ali Mohammad(2013)"QUALITY OF WORKING LIFE AND  TURNOVER INTENTIONS: IMPLICATIONS FOR NURSING MANAGEMENT" International Journal of Research in Nursing 4 (2): PP:47-54.