مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاداسلامی، نورآباد ممسنی، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاداسلامی، یاسوج، ایران

3 مربی، گروه تربیت بدنی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاداسلامی، نورآباد ممسنی، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق،کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114نفر بودند، که از این تعداد93نفر با روش نمونه‌گیری کل شمار و به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد یادگیری سازمانی(نیفه،2001) و توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر،1995) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 74/0و 81/0انجام گرفت. برای توصیف داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری کلموگروف–اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معنادار 53/0 وجود داشت(01/0≤ P) و بین یادگیری سازمانی با تمامی مولفه‌های توانمندسازی روانشناختی ارتباط مثبت و معنا دار وجود داشت. بنابراین بهتر است که در این سازمان ورزشی از یادگیری سازمانی برای بهبودی و ارتقاء توانمندسازی روانشناختی بیشتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


حیدری، عزیز. (1395). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه ایلام. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری؛ 2(4): 221-211.
خانعلیزاده، رقیه.، ناییج، اسدالله.، فانی، علی اصغر.، و مشبکی، اصغر. (1389). تحقیقی تحت عنوان ارتباط یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس تهران. پژوهش نامه مدیریت تحول؛ 2(3): 44-20.
دستگردی، کاظم.، گودرزی، محمود.، اسدس، حسن. (1389). ارتباط بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
روانگرد، رحیم.، و فرمانی، مهدی. (1393). ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت؛ 6: 69-52.
رابینز،استیفن. (2001). تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها) (ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانائی‌فرد). تهران: انتشارات صفار.
شفی، آرزو. (1385). رابطه توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عبدالملکی، یوسف. (1381). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و میزان تغییر و نوآوری در ادارات آموزش و پرورش مناطق نوزده‌گانه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.  
عبداللهی، بیژن. (1383). طراحی الگوی توانمندسازی روان‌شناختی کارشنلسان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران. 
عسکری، بهمن.، پورسلطانی زرندی، حسین.، و مشیری، کیوان. (1393). تحقیقی تحت عنوان ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. مجله مطالعات مدیریت ورزشی؛ 23: 178-163.
نوروزی، مجتبی. (1385). بررسی ارتباط میان عوامل روان‌شناختی توانمندسازی کارکنان با عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Mishra,B and Bhaskar,A.(2010).Empowermant: A Necessary of a learning organization? Organizations and Markets in Emerging economies. 1(2): 48-70.
Orr, B. (2001). Organizational learning: characteristics of learning organizations. Canadian HR Reporter,13(10).
Sahar,A and Turiman,S.(2016).Relationship between empowemant and organizational learning among Academics in Malaysian Reserch Universities.AHRd International Conference.
Spreitzer, M. (1995). When Organizations dare: The dynamics of individual empowerment in the workplace. Ph.D. dissertation, University of Michigan.