شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، هیأت علمی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

اندیشمندان مدیریتی بر این عقیده اند که توسعه مدیریت کلید توسعه کشور است تا این اندازه که بسیاری از کشورهای موفق دنیا اذعان دارند که شما مدیر تربیت کنید همه چیز به دنبالش می آید. بنابراین با توجه به اهمیت بحث توسعه مدیران این پژوهش قصد دارد به شناسایی مولفه‌های تاثیر گذار بر توسعه مدیران در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بپردازد. در این راستا؛ هدف تحقیق از جنس کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. داده ها با استفاده از مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناس مسئول و کارشناسان شرکت ساپکو، روش نمونه گیری گلوگه برفی و اندازه ی نمونه 10 نفر (حد اشباع) است. برای تحلیل کیفی داده‌های جمع آوری شده از تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از انجام تحلیل ها حاکی از این است که آموزش، ارزیابی عملکرد، جانشین پروری، حمایت مدیریت ارشد و ابعاد راهبردی سازمان به عنوان ابعاد تاثیر گذار بر فرایند توسعه مدیران شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


تسلیمی، محمدسعید؛ اسمعیلی شهمیرزادی، سمیرا و قلی پور، آرین(1389). طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد- مریدی در راستای توسعه مدیریت. پژوهش­های مدیریت. صص 5-37.
حسینیان، شهامت و ربیع النجات، مجید .(1392). بررسى روش­هاى توسعه مدیران عملیاتى ناجا (رؤساى کلانترى هاى تهران بزرگ). فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى. صص156-174.
دراکر، پیتر (1391) چالشهای مدیریت در سده بیست و یکم. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
دری، بهروز (1387). چارچوب طرّاحی و تدوین الگوی نظام توسعه مدیریت با تأکید بر رویکرد توسعه مدیریت بسیجی. مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره 39، صص 69-92.
عاشقی، حسن؛ قهرمانی، محمد و قلی قورچیان، نادر (1396)، شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخص­های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال پهارم، شماره 14، صص 57-76.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ صداقت، علی؛ بازرگانی، محمد؛ بهادری، محمد کریم و توفیقی، شهرام (1389) "طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی" ، طب نظامی، شماره 3،  صص 117-122.
قانع نیا، مریم؛ ارشدی، نسرین؛ سلطانیان، نسیم، فروهر، محمد (1394)، تاثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل بر افزایش عملکرد کارکنان پتروشیمی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره 6، صص 125-141.
قلیچ لی، بهروز؛ معشوفی، شهرام و قهرمانی، سعید (1396)، شناسائی و رتبه بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال چهارم، شماره 12، صص 79-103
کریمی کاشانی، امیرحسین و سید اصفهانی، میرمهدی (1383). طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات. مدرس علوم انسانی، صص 29-58.
گودرزی، محمدعلی و امانی، فاطمه (1394)،  الگوی توسعه و توانمندسازی مدیرا . ن تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
Aguinis, H., Joo, H., and Gottfredson, R.K. (2011). Why we hate performance management and why we should love it. Business Horizons, 54(6),  PP 503—507.
Akuratiyagamage, V (2007), An Integrated Approach to Management Development: A Framework for Practice and Research, The Journal of business Perspective, 11(4), PP 1-11.
Ananthram, S., & Nankervis, A. (2013). Global Managerial Skill Sets, Management Development, and The Role of HR: An Exploratory Qualitative Study of North American and Indian Managers. Contemporary Management Research, 9(3), PP 299-322.
Barahmand, N., & Hadayati, Z. (2013). Management Development in Iranian Academic Libraries: Performances and Obstacles. Information Science and Management, 3(2), 35-44.
Beausaert, S. (2011). The use of personal development plans in the workplace. PhD Thesis. Maastricht University, The Netherlands.
Carriger, M, (2016), What is the best way to develop new managers? Problembased learning vs. lecture-based instruction, The International Journal of Management Education, 14, PP 92-101
Espedal, B (2005), Management Development: Using Internal or External Resources in Developing Core Competence, Human Resource Development Review, 4(2). PP 136-158.
Heraty, N &  Morley, M (2003) "Management development in Ireland: the new organizational wealth?", Journal of Management Development, Vol. 22 Issue: 1, pp.60-82, https://doi.org/10.1108/02621710310454860
Jansen, P., Van Der Velde & Mul, W (2001). Atypology of management development, Journal of management development, 2(20), PP 106-120.
Liikamaa, M (2015), Developing a project manager’s competencies: A collective view of the most important competencies, Procedia Manufacturing 3, PP 681-687.
Lisiński, M & Szarucki, M. (2011). Exploring Management Development Programmes in MNCS. Example of Eads Group. Business, management and education, 9(1): PP 93-108. 
Nwokah, N., & I. Ahiauzu, A.(2008) Managerial competencies and marketing effectiveness in corporate organizations in Nigeria. Managerial competencies in Nigeria, pp 858-879.
O’Connor, M; Mangan, J (2004) "Matching management tools and techniques with management challenges", Strategy & Leadership, Vol. 32 Issue: 3, pp.27-30, https://doi.org/10.1108/10878570410535745
Ruth, D. (2007). Management development in New Zealand. European Industrial Training,pp 52-67.
Stewart, G., & Brown, K. (2011). Human Resource Management: linking strategy to practice. Danvers. John Wiley and Sons, Inc.
Taylor, T., & McGraw, P. (2004). Succession Planning Practices in Australian Organizations. International Journal of Manpower, pp 8-25