شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد نظریه ی چشم انداز فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

کشو ایران، به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده‌ی نفت و گاز جهان شناخته شده و صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در این کشور ممتاز می‌باشد. در صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، سرپرستان به عنوان رابط بین مدیران و کارکنان، نقش برجسته‌ای در انجام ماموریت‌ها و تحقق اهداف سازمانی دارند. با توجه به این که بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی هر سازمان، تحت پوشش و کنترل نیروی سرپرستی می‌باشد، لازم است تا برای برقراری ایمنی در سازمان بر شایستگی سرپرستان در هدایت رفتارها و کنترل شرایط متمرکز شد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه‌ی حاضر تلاش شد تا با در نظر داشتن مدل شایستگی ایمنی و مطالعه‌ی پژوهش‌هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته است، مولفه‌های شایستگی ایمنی شناسایی شده و از نظر میزان اهمیت در صنعت پتروشیمی کشور رتبه-بندی گردد تا مهم‌ترین مولفه‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی، شناسایی شوند. لازم به ذکر است که در این مطالعه، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه‌ی چشم انداز بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که مولفه قضاوت و تصمیم‌گیری برای سرپرستان شرکت صنعت پتروشیمی در اولویت اول اهمیت و همچنین مولفه‌های کارگروهی و ارتباطات به ترتیب در اولویت‌های دوم و سوم اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


ارقامی شیرازه، پویا کیان مصطفی، گودرزی رحیم (1395) "شناسایی مولفه­های موثر بر فرهنگ ایمنی در نیروگاه­های حرارتی تولید برق"، مجله مهندسی بهداشت حرفه­ای، دوره 3، شماره 2، 12-20
حلوانی غلامحسین، ابراهیم­زاده مهرزاد، دهقان مرضیه، فلاح حسین، مرتضوی مرتضی(1391)" بررسی عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی در کارگران صنایع فولاد استان یزد" فصلنامه علمی تخصصی طب کار، دوره چهارم، شماره اول و دوم، 72-66
علوی سیدبابک، مقدم کاوه(1385)" نقش توسعه استاندارد شایستگی در حرفه­ای­تر شدن مدیریت منابع انسانی" سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
غلامرضا بردبار، نگار جلیلیان، محمدعلی سنگبر (1394). شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت ریلی کشور (مطالعه موردی: سازمان راه آهن شهرستان یزد)، پژوهشنامه حمل و نقل، سال دوازدهم، شماره 3، صص 199
محمد فام ایرج، محمدی حیدر، قربانی شهنا فرشید، سلطانیان علی رضا (1392). ارایه الگویی جهت انتخاب مبتنی بر شایستگی مدیران ایمنی، بهداشت و محیط زیست. بهداشت و ایمنی کار; ۳ (۱) :۱-۱۰
محمدفام ایرج، کمالی نیا مجتبی، گلمحمدی رستم، مومنی منصور، حمیدی یداله، سلطانیان علیرضا. (1394). ارزیابی کمی اثربخشی سیستم‌های بهداشت شغلی و مدیریت ایمنی و شناسایی عوامل تاثیر‌گذار آن با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای در صنعت ساخت و ساز. فصلنامه علمی تخصصی طب کار; ۷ (۴) :۴۵-۵۷
محمدی علی، حسین­زاده مهناز، باقر­زاده آذر محمد(1390)" ارائه مدل تلفیقی سلسله­مراتبی فازی، تحلیل رابطه­ای خاکستری و برنامه­ریزی چند هدفه"چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 1، صص 37-17
مشهودی مجید(1389)" رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی" ماهنامه تدبیر، شماره 215، 19-14
میرمحمد صادقی سید علیرضا، صبیحه محمد حسین، ملک جعفریان مرتضی (1392). مدل شایستگی مدیران پروژه شرکت نفت و گاز پارس. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره 17، صفحات 161-189
نوری پرکستانی حکیمه، علیمحمدی ایرج، ارقامی شیرازه، گوهری محمدرضا، فرشاد علی اصغر (1389). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 7، شماره 1، صفحات 18-25
یزدانی محمود، تنعمی محمد مهدی، بهرامی کیا قاسم (1391). تدوین شایستگی­های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین­پروری (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی، سال چهارم، شماره 13، صفحات 105-140
Agnew, C. , Flin, R. , & Mearns, K. (2013). Patient safety climate and worker safety behaviours in acute hospitals in Scotland. Journal of Safety Research, 45, 95–101
Alsubaie, A. S. (2017). School safety and emergency preparedness in Saudi Arabia: a call for effective action. International journal of research in medical sciences, 5(4), 1176-1179.
Alidrisi, H. M. , & Mohamed, S. (2017, September). Systematic Review of Safety Leadership: A Fresh Perspective. In International Conference on Engineering, Project, and Product Management (pp. 215-223). Springer, Cham.
Álvarez-Santos, J. , Miguel-Dávila, J. Á. , Herrera, L. , & Nieto, M. (2018). Safety Management System in TQM environments. Safety Science101, 135-143.
Biggs, S. E. , Banks, T. D. , Davey, J. D. , & Freeman, J. E. (2013). Safety leaders’ perceptions of safety culture in a large Australasian construction organisation. Safety science52, 3-12.
Certo, S. C. (2008). SUPERVISION: Concepts & Skills-building. 6th ed. McGraw- Hill.
Chang, S. H. , Chen, D. F. , & Wu, T. C. (2012). Developing a competency model for safety professionals: Correlations between competency and safety functions. Journal of safety research43(5-6), 339-350.
Chen C, Chen S (2014). Measuring the effects of Safety Management System practices, morality leadership and self-efficacy on pilots’ safety behaviors: Safety motivation as a mediator. Safety Science, 62, 376-385.
Conchie M. Stacey, Moon Susannah, Duncan Malcolm(2013) “ Supervisors engagement in safety leadership: Factors that help and hinder” Safety science, 51, 109-117
Chong Eric(2011)"Mnagerial competencies and career advancement: A comparative study of managers in two countries” Journal of business research, 1-9
Colombo, S. , & Golzio, L. (2016). The Plant Simulator as viable means to prevent and manage risk through competencies management: Experiment results. Safety Science84, 46-56.
Dahl, Ø. , & Kongsvik, T. (2018). Safety climate and mindful safety practices in the oil and gas industry. Journal of Safety Research.
Dingsdag, D. P. , Biggs, H. C. , & Sheahan, V. L. (2008). Understanding and defining OH&S competency for construction site positions: Worker perceptions. Safety Science46(4), 619-633.
Gholipur, R. , Mahmoodi, S. , Jandaghi, G. , & Fardmanesh, H. (2012). Presentation model of managerial competency approach in management development. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business3(9), 506-520.
Gomes, L. F. A. M. (2009). An application of the TODIM method to the multicriteria rental evaluation of residential properties. European Journal of Operational Research193(1), 204-211.
Guo, B. H. W. , Yiu, T. W. , & González, V. A. (2016). Predicting safety behavior in the construction industry: Development and test of an integrative model. Safety Science, 84, 1–11.
Guseo, R. , Dalla Valle, A. , & Guidolin, M. (2007). World Oil Depletion Models: Price effects compared with strategic or technological interventions. Technological forecasting and social change74(4), 452-469.
Haeri, A. (2016). Comprehensive plan for assessing and improving safety level of commercial centers towards the prevention of social and economical consequences of accidents. Safety science89, 263-273.
Hardison, D. , Behm, M. , Hallowell, M. R. , & Fonooni, H. (2014). Identifying construction supervisor competencies for effective site safety. Safety science65, 45-53.
Ilias, S. (2010). Iran's Economic Conditions: US Policy Issues. DIANE Publishing.
Ismail, Z. , Doostdar, S. , & Harun, Z. (2012). Factors influencing the implementation of a safety management system for construction sites. Safety science50(3), 418-423.
Kahneman, D. , & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I (pp. 99-127).
Kontogiannis, T. , Leva, M. C. , & Balfe, N. (2016). Total Safety Management: Principles, processes and methods. Safety Science.
Krohling, R. A. , & de Souza, T. T. (2012). Combining prospect theory and fuzzy numbers to multi-criteria decision making. Expert Systems with Applications39(13), 11487-11493.
Leonard, E. C. , & Trusty, K. A. (2015). Supervision: Concepts and practices of management. Nelson Education.
Li, Y. , & Guldenmund, F. W. (2018). Safety management systems: A broad overview of the literature. Safety Science103, 94-123.
Lucas, R. W. (1994). Coaching skills: a guide for supervisors. Irwin Professional Pub. /Mirror Press.
Königová, M. , Urbancova, H. , & Fejfar, J. (2012). Identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. Journal of competitiveness4(1).
Merchant, S. (2012). Role of safety and product integrity. Procedia computer science8, 443-451.
Mosley Jr, D. C. , Mosley Sr, D. C. , & Pietri, P. H. (2011). supervisory management the art of inspiring, empowering, and developing people 8 edition.
Mulready-Shick, J. , Kafel, K. W. , Banister, G. , & Mylott, L. (2009). Enhancing quality and safety competency development at the unit level: An initial evaluation of student learning and clinical teaching on dedicated education units. Journal of Nursing Education48(12), 716-719.
Murphy, L. A. , Robertson, M. M. , Huang, Y. H. , Jeffries, S. , & Dainoff, M. J. (2018). A sociotechnical systems approach to enhance safety climate in the trucking industry: Development of a methodology. Applied ergonomics66, 82-88.
Nielsen MB, Skogstad A, Matthiesen SB et al (2016). The importance of a multidimensional and temporal design in research on leadership and workplace safety. The Leadership Quarterly, 27(1), 142-155.
O’Connor S, Carlson E (2016). Safety culture and senior leadership behavior: Using negative safety ratings to align clinical staff and senior leadership. J Nurs Admin, 46(4), 215- 220.
Öz, B. , Özkan, T. , & Lajunen, T. (2013). An investigation of professional drivers: Organizational safety climate, driver behaviours and performance. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour16, 81-91.
Rue, L. W. , Byars, L. L. , & Vaughn, R. H. (1990). Supervision: Key link to productivity. Homewood: Irwin.
Sanayei, A. , Mousavi, S. F. , & Yazdankhah, A. (2010). Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment. Expert Systems with Applications37(1), 24-30.
Saxton, J. (2006). Iran’s oil and gas wealth, joint economic committee. Res Rep109, 31.
Sui, Y. , Ding, R. , & Wang, H. (2018). An Integrated Management System for Occupational Health and Safety and Environment in an Operating Nuclear Power Plant in East China and Its Management Information System. Journal of Cleaner Production.
Tam, C. M. , Zeng, S. X. , & Deng, Z. M. (2004). Identifying elements of poor construction safety management in China. Safety Science42(7), 569-586.
Tseng, M. L. (2010). An assessment of cause and effect decision-making model for firm environmental knowledge management capacities in uncertainty. Environmental monitoring and assessment161(1-4), 549-564.
Wang, L. , Wang, Y. M. , & Martínez, L. (2017). A group decision method based on prospect theory for emergency situations. Information Sciences, 418, 119-135.
Wenwen, S. , Fuchuan, J. , Qiang, Z. , & Jingjing, C. (2011). Analysis and control of human error. Procedia Engineering26, 2126-2132.