مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، واحد نورآباد ممسنی ، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق،مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی از طریق یادگیری سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود.جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران به تعداد492نفر بودند،که از این تعداد228نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه های استاندارد سرمایه فکری(بونتیس،1998)،فن آوری اطلاعات(لورتز و همکاران،2004)، توان مندسازی روانشناختی(اسپریتزر ،1995) و یادگیری سازمانی (نیفه،2001) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 71/0، 81/0، 86/0 و 78/0انجام گرفت.برای توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ریگرسیون استفاده شد.نتایج نشان داد که سرمایه فکری و فن آوری اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با توان مند سازهای روانشناختی آزمودنی ها داشتند(51/0 ،34/0r=،01/0 P≤).همچنین نتایج نشان داد که سرمایه فکری و فن آوری اطلاعات قابلیت پیش بینی توان مند سازهای روانشناختی آزمودنی ها را داشتند(26/0 ،12/0= R square).

کلیدواژه‌ها


اردلان، امید. (1390). بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
براتی کشه، آسیه. (1388). تبیین و بررسی رابطه سرمایه فکری در توانمند سازی مدیران برای تصمیم‌گیری(مطالعه موردی شرکت ایران خودرو). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
پورکیانی، محمد. عظیمی، شهرام و حیدری، فرهاد(1394). بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های تولیدی پوشاک ورزشی دایی و مجید. چهارمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 58
دعایی، حبیب اله. یعقوبی، نورمحمد و شیخ پور، زانیار. (1391). تاثیر سرمایه فکری بر توانمندسازی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ذبیحی، سعیده و رویین تن، اعظم. (1393). رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و توانمندی معلمان تربیت بدنی. اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در خدمت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، ص 88 .
رحمانی تبار، نریمان. (1393). بررسی ارتباط میان بکارگیری فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه. اولین همایش فناوریارتباطات و اطلاعات در مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، 112
سبحانی، یزدان، حبیب، هنری، شهلایی، جواد و حاتمی، سعید(1390). ارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثربخشی و توانمندی کارکنان سازمانهای ورزشی. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، ص 99.
شجاعی، ه. (1388). بررسی ارتباط سرمایۀ فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد سنندج.
صفری، امید. مظفری، سیدامیر احمد. پورسلطانی زرندی، حسین. (1394). آزمون مدل بین سرمایه فکری، فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
عبدالهی، بیژن. (1388)، توانمند سازی کارکنان:کلید طلایی مدیریت منبع انسانی، تهران، انتشارات ویرایش تابستان.
عظیمی، شهرام(1393). بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخش در سازمان‌های ورزشی. اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور لرستان، واحد دلفا، ص 64.
فراهانی، ابوالفضل. زارعی، مریم و اسماعیل شریفیان(1388). فناوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد شغلی دانشجویان تربیت بدنی(مطالعه موردی دانشگاه کرمان). مجله المپیک، سال هفدهم، شماره 2، تابستان88، ص 112-101
فرمانی، م. ، روانگرد، ر. (1393). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، نشریه  مدیریت اطلاعات سلامت، 11(6). ص 789-798.
فلاح، محمد باقر و بهارستان، امید(1393). بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی دراداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه. ژرنال بین المللی تحقیقات علمی در علوم مدیریت و اقتصاد. شماره 3، ص، 162-150.
فیض، د. ، دهقانی سلطانی، م. ، فارسی زاده، ح. ، غلام زاده، ر. (1396). بررسی تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره32، شماره شماره3، ص 760-731.
قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصفر. (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان، مطالعه دو شرکت خودروسازی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 75، ص، 125- 147.             
مصلحی، محسن، سموعی، راحله. (1391). توانمند سازی کارکنان واحد سلامت ، توسعه و ارتقائ کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 95.
موسوی کوهپار و م. (1392). تاثیر سرمایه فکری در توانمند سازی روانشناختی کارکنان پزشک قانونی در ایران، ژورنال بین المللی علوم مدیریت، ص، 58- 62.
نادری، ناهید. (1385). مفاهیم و راهبردهای توانمند سازی کارکنان، مجله تدبیر، شماره186 20.
نبی، هادی، رضایی، حمید و محمودی، امید(1393). بررسی رابطه سرمایه فکری و موفقیت شغلی دانشجویان تربیت بدنی. سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 73
نفری، ندا و امید فر، غلامرضا. (1389). تاثیر ابعاد ساختاری سرمایه فکری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان معاونت هزینه وزارت امور اقتصاد و دارایی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره 73.
Naser. A,Mansour. A. N. (2013). The effect on international technology in empowerment public sector employees:A fifld study. Interdisciplinary Journal of contemporary reseaerch in business. vol5,no1.             
Oyelude. Adeton and Bamighbola(2012). women empowerment through access to information:the strategic roles of non-governmental organizations in nigria. http://confereance. ifla. org. ifla78. Helsinki.             
Qudah,Shaker & Melhem,Yahya(2011). Impact of Information and Information Technology on Empowerment of Employees Private School Sector in Northern Region in Jordan , Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 2(1):40-48.       
Skuse,Andrew (2009). “Information Communication technologies Poverty and Empowerment, Social Development Department”, Dissemination note. Managing service Quality, 21(4).
Sulaiman. A,Al-Hudhaif,Nisar. Ahmad. N. (2012). Impact of information thecnology on employment of women in saudi Arabia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 40 No. 2.
 Sima Ajami and Raziyeh Arab-Chadegani. (2014). The effects of applying information technology on job empowerment dimensions. Journal of Education Health Promotion, Published online Aug 28, 2014.                 
 Smithson, S.  Dept. Inf. Syst. ,London Sch. of Econ. & Political Sci. ,UK; Psoinos, A. (1997). The impact of emerging information technologies on the empowered organization,Published in:System Sciences,1997,Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference, Volume:3, Page(s): 7 – 20.