رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 روانشناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت های کارآفرینانه می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه 150 نفر کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به شیوه تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مقیمی (1390) و پرسشنامه شناسایی فرصتهای کارآفرینانه پوهاکا (2006) بود. روایی ابزار از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0، 81/0 و 82/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel نسخه 8 استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین توانمند‌ی روان شناختی کارکنان و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. توسعه کارآفرینی سازمانی نیازمند شناسایی راهکارهای مؤثری است که بتوانند شرایط لازم برای تحقق آن را فراهم آورند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، با توانمندی روانشناختی کارکنان و ارتقای توانایی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه می توان کارآفرینی سازمانی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


احمدیان، الهه؛ کردستانی، سیامک؛ زراعتگر بورانی، ام کلثوم (1392). بررسی رابطه توانمندی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی کارکنان بانک کشاورزی تربت حیدریه؛ یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت: تهران
اسلامی، صدیقه؛ همتی مرادآبادی، جمشید (1393). رابطه بین عوامل کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در اساتید تربیت بدنی؛ فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی؛ دوره6، شماره26: صص180-165
 پناهی، حسین؛  حمیدی رزی، داود؛  عزیزی، فرهاد (1395). تعاون و رونق اقتصادی: یک مطالعه بین استانی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-37.
حسن پور، محمد؛ میرزایی، حسین؛ پاشاپور، حمید (1395). تحلیل تاثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کارآفرینی سازمانی؛ هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران
رستگار، احمد؛ مظلومیان، سعید؛ قاسمی، نسرین؛ صیف، محمد حسن (1394). ﻣﺪل ﻋﻠﯽ رواﺑﻂ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی؛ فصلنامه مدیریت سلامت، 18 (61): صص81-69
رهبری، مهناز؛ شفیعی ثابت، ناصر؛ طاهری، نیره (1395) بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تعاونی‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان گناباد. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره 5، شماره 20، صص 141-170.
زالی، محمد رضا؛ رجایی، سحر؛ معزالدین، محمد حسین؛ قطبی، سپیده (1393). تأثیر توانمندی روانشناختی بر ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک (شواهدی مبتنی بر نتایج داده‌های دیدبان جهانی 2011)؛ فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره7، ش3: صص445-427
طالبی پور، علی؛ منفرد زاده، سلمان؛ ریحانی، محسن (1394). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندی سازی منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی:دانشگاه‌های پیام نور استان مرکزی)؛ اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش‌های نوین: ساری
طالبی، کامبیز؛ داوری، علی؛ دهقان نجم آبادی، عامر (1392). شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانش بنیان؛ فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، ش71: صص48-19
طیبی شیرمرد، مهدی؛ میرزایی، نورالدین(1396) بررسی رابطه ساختار سازمانی بر توانمند سازی کارکنان معاونت توسعه مدیریت شهرداری تهران. فصلنامه مدیریت شهری. دوره 9، شماره 29: صص 67-74.
علیخانی دادوکلایی، مهدی؛ عباسی رستمی، علی اکبر(1395) بررسی اثر عامل‌های آموزشی و روان‌شناختی بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره 5، ش 20: صص 171-197.
فرومدی، فرشته (1393). بررسی رابطه بین توانمند‌سازی روانشناختی، کیفیت زندگی کاری با کارآفرینی درون سازمانی در دانشگاه شاهرود؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
قاسمی، نسرین (1392). ﻣﺪل ﻋﻠﯽ رواﺑﻂ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
قلی زاده، محمد؛ گرجی، محمد باقر (1392). بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با کارآفرینی سازمانی در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان (به طور موردی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان و خاتم الانبیاء شهرستان گنبد کاووس)؛ دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین: گرگان (موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی)
گل محمدی نصر آبادی، پیمان؛ انصاری هادی پور، معصومه (1395). تاثیر عوامل کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه؛ اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی: تهران
مدنی، سیده لیلا (1393). تحلیل رابطه احساس توانمندی روانشناختی کارکنان با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت نئوپان خلخال)؛ کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن21: تهران
یاراحمدی، محسن (1390). رابطه عملکرد بالای منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی؛ توسعه انسانی پلیس، دوره 8، شماره 36 : صص44-31
Allameh S M, Heydari M, Davoodi S M R (2011) Studing the relationshipbetween transformational leadership and psychological empowerment ofteacherin Abade Township. Procedia-Social and Behavioral Sciences; 31:224-230
Aldrich, H. , & Martinez (2002). Organizations evolving. Journal of Thousand Oaks, CA, 6(2), 29-50
Ardichvili, A. , Cardozo, R. , & Ray, S. (2003). "A theory of entrepreneurial opportunity identification and development", Journal of Business Venturing, Vol. 18, pp. 105-123.
Asgari M H, Taleghani M, Ghadimi S. (2012) the relationship between psychological empowerment of employees with corporate entrepreneurship of Guilan Payamnour University. J. Basic. Appl. Sci. Res; 2(4):3181-87
Baron, Robert A. & Shane, Scott A. (2005). Entrepreneurship: A Process Perspective. Part of the Thomson Corporation: South-Western
Barringer, B. R. and Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. Jersey: Prentice Hall
Carless S A. (2004). Does psychological empowerment mediate the relationship between psychological climate and job satisfaction? Journal of business and psychology; 18(4): 405-25.
Christensen K S. A (2004) classification of the corporate entrepreneurshipumbrella: labels and perspectives, Int. J. Managment Enterprise Development; 1(4):301-31
Corbett, A. C. (2007). "Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities", Journal of Business Venturing, Vol. 22, pp. 97–118
Dobrev S, Barnett W. (2005). Organizational Roles and Transition toEntrepreneurship. Academy of Management Journal; 48 (3): 433-44
Gundry, L. K. , & Kickul, J. R. (2006). Entrepreneurship strategy: changing patterns in new venture creation, growth, and reinvention. Sage Publications, Incorporated
Hayton, J. C. , & Kelly, D. (2006). “A Competency-Based Framework for Promoting Corporate Entrepreneurship”, Human Resource Management, 45 (3), 407-427.
Kuratko, D. F. , Morris, M. H. , & Covin, J. C. (2011). ” Corporate Innovation and entrepreneurship”. Journal South Western Canada, 11(6), 111-135
 
Puhakka, V. (2010). Versatile and flexible use of intellectual capital in entrepreneurial opportunity discovery. Journal of Management Research, 2(1), E3
Moreno, J. D. (2006). An empirical analysis of Entrepreneurial opportunity identification and their decisive factors: The case of new Spanish firms, Plaza de la Victoria. University of Alcala, 2: 1-43.
Rae, D. (2007). Entrepreneurship: from opportunity to action. Basingstoke,: Palgrave Macmillan Publish
Safari K, Rastegar A, Ghorman Jahromi R. (2010). The relationship between psychological empowerment and entrepreneurship among clerck of FarsPayame Noor University. Journal of procedia social and behavioral sciences; 5: 798-802
Shane, S. , and Venkataraman, S. (2003). A general theory of Entrepreneurship. [London:] Edward Elgar Publishing
Shepherd, D. A. , Covin, G, F. , Kuratko F. D. (2008). "Project Failure from Corporate Entrepreneurship: Managing the Grief Process", Journal of Business Venturing, 24(6), 588-600.
Short, J. C. , Ketchen J. r, D. J. , Shook, C. L. , & Ireland, R. D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36(1), 40-65
Spreitzer G M. (1992). When organization dare: the dynamic of individual empowerment in the work place [Ph. D. Thesis]. Michigan: Michigan state university, Faculty of Economic and Management.
Spreitzer, G. M. , & Gretchen, M. (1995). “Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement and Validation”; the Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-1465
Tang, J. (2010). How entrepreneurs discover opportunities in China: An institutional view. Asia Pacific Journal of Management, 27(3): 461-479
Ucbasaran, D. , Westhead, P. , & Wright, M. (2009). The extent and nature of opportunity identification by -experienced entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 24(2), 99-115
Zhang, Z. , Wan, D. & Jia, M. (2008). Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior. Journal of High Technology Management Research, 19(2), 128–138