بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک. دانشگاه آزاد واحد نیشابور،ایران.

2 استاد و مدیر گروه مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هدف عمده این پژوهش بررسی و سنجش نقش مدیریت استراتژیک در رشد و یادگیری سازمان در واحد مدیریت مهندسی شرکت گاز استان خراسان رضوی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که براساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه مدیران و مشاوران و کارکنان واحد مدیریت مهندسی شرکت گاز استان خراسان رضوی است که بر اساس آمار اخذ شده تعداد 215 نفر می‌باشد که از بین آنها با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه است که در دو مرحله توزیع گردید و روایی و پایایی آن بررسی و مشخص گردید. برای تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده، از نرم افزار کامپیوتری SPSS و نرم افزار SmartPLS استفاده گردیده است. با توجه به آمار توصیفی و نتایج بدست آمده از خروجی نرم افزار SmartPLS می‌توان به این نتایج دست یافت که در بررسی سوالات پژوهش حاضر، پنج مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


اکبری بورنگ، محمد، پور، سمیرا. (1395). تعیین تأثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با میانجی گری سرمایه انسانی. فصلنامه مدیریت بهره وری، سادل دهم، شماره 39، زمستان 1395. صص215-191.
پیرسون، رابینسون، (1388). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛ ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: یادواره کتاب.
سرلک، محمدعلی. (1387). یادگیری سازمانی ازطریق طراحی سازمانهای کل گرا یا هولگراف. نشریه پیک نور-علوم انسانی، پاییز 1387، دوره 6، شماره3، صص171-162.
صدیق، منصور، علوی متین، یعقوب، باقری، داود، میرزایی نصیرآباد، جواد میرزایی، غیبی سید یاسر. (1395). تعیین رابطه بین گرایش استراتژیک با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی). فصلنامه مدیریت بهره وری، سادل دهم، شماره 37، تابستان 1395. صص196-181.
صفرزاده، حسین، بنکدار مازندرانی، نازنین، جاویدی حق، مریم. (1389). نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان ها". مجموعه مقالات اولین همایش هوش سازمانی کسب و کار، تهران (آذرماه 1389).
دیوید، فرد. آر. ( ترجمه پارسائیان، علی، اعرابی، محمد). (1386). مدیریت استراتژیک. انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
گیوریان، حسن، دیندار فرکوش، فیروز. (1390). " بررسی تاثیر اجرایی مولفه‌های مدیریت استراتژیک براثربخشی آموزشگاهها. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، تابستان 1390، دوره2، شماره4(پیاپی8)، صص142-125.
محمدفام، ایرج. (1387). ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک: چرا وچگونه؟. فصلنامه سلامت کار ایران، سال1387، دوره5، شماره 1 و 2، صص5-1.
نژاد ایرانی، فرهاد، پورصادق، ناصر، شیخ بگلو، نسرین. (1390). بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی. فصلنامه مدیریت بهره وری، سادل پنجم، شماره 19، زمستان 1390. صص177-151.
Dodgson، M. (1993), Organizational Learning: AReviewOf Some Literatures, Organization Studies. No. 14, pp. 375-394. Firesone. M,J. & W. M. Mcelroy(2004), Learning Organization and Knowledge Management the Leadership, The Learning Organization, Vol. 11 No. 2, pp. 177-184.
Hult, G, Tomas M. , David J. Ketchen Jr, Ernest L. Nichols Jr,2013, Organizational learning as a strategic resource in supply management, Elsevier - Science Direct, Journal of Operations Management, Volume 21, Issue 5, December 2013, Pages 541–556
Graetz, F. (2002) "Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities", Management Decision, Vol. 40 Iss: 5, pp. 456 – 4626.
Grantham, C. E. & Nichols, L. D. (1993), The Digital Workplace: Designing Groupware Platforms, New york: Van Nostrand Reinhold
Henry F. L. Chung, Zhilin Yang, Pei-How Huang, 2015, how does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking, Publisher: Elsevier - Science Direct, Journal of Business Research, Volume 68, Issue 6, June 2015, Pages 1216–1224.
Bootz, Jean-Philippe,2010, Strategic foresight and organizational learning: A survey and critical analysis, Publisher : Elsevier - Science Direct, Technological Forecasting and Social Change, Volume 77, Issue 9, November 2010, Pages 1588–1594
Beer, Michael, Voelpel, Sven C. , Marius Leibold and Eden B. Tekie, 2005, Strategic Management as Organizational Learning: Developing Fit and Alignment through a Disciplined Process, Elsevier - Science Direct, Long Range Planning, Volume 38, Issue 5, October 2005, Pages 445–465.
Smith, M. K(2001), Peter Senge and The Learning Organization, The encyclopedia of informal education
Liang, Ting-Peng, Chen, Deng-Neng, 2011, Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis, Elsevier - Science Direct, Electronic Commerce Research and Applications, Volume 10, Issue 1, January–February 2011, Pages 75–84.
Falk, R. F. & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modelling. The University of Akron. Akron, Ohio.
Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and program planning, 35(3): 303-320.