مجله توانمندسازی سرمایه انسانی (JHCE) - فرایند پذیرش مقالات