مجله توانمندسازی سرمایه انسانی (JHCE) - واژه نامه اختصاصی