مجله توانمندسازی سرمایه انسانی (JHCE) - اهداف و چشم انداز