دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، تابستان 1400 
6. ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران

صفحه 147-159

محمد حیدری گوجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی