دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار 1399، صفحه 0-0 
1. طراحی مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی درآموزش و پرورش

صفحه 0-0

علی شاه نظری؛ محمود قربانی؛ نازیاسادات ناصری


5. تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

صفحه 0-0

سجاد صالحی کردآبادی؛ مراد رضایی دیزگاه؛ اسماعیل صالحی کردآبادی


6. بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان

صفحه 0-0

میر بشیر همت یار؛ مهدی نوروزی؛ میرصادق جامعی؛ فرشید اشرفی