ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی , واحد اصفهان ( خوراسگان ) , دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان , ایران

2 گروه مدیریت دولتی , واحد اصفهان ( خوراسگان ) , دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان ,

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توانمندسازهای انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک صادرات ایران است . انعطاف پذیری منابع انسانی بر روی استعدادهای چندگانه افراد به وسیله تغییر در تخصص، رفتار و یادگیری آنان تاکیددارد . این تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی )آمیخته( است که در دو فاز کیفی و کمّی انجام پذیرفته است. در بخش کیفی از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده و در بخش کمّی از رویکرد روایی سنجی استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق خبرگان سیستم بانکی و خبرگان مدیریت و کارکنان بانک صادرات ایران می باشند . برای برازش مدل از معادلات ساختاری , تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که با استفاده از نرم افزار LISREL , Amos و SPSS صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان داد که ترتیب رتبه بندی 6 بعد شناسایی شده توانمندسازهای انعطاف پذیری کارکنان عبارتند از : آموزش و توسعه , ساختار سازمانی , نگرش مدیریتی , نگهداشت کارکنان و جو سازمانی میباشد . نتایج شاخص های برازش مدل کلی ساختاری پژوهش ، مورد تایید بوده است .

کلیدواژه‌ها


 
احمدزاده, نیما و امیر دورانی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی: انعطاف پذیری منابع انسانی به عنوان متغیر میانجی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز، گروه مدیریت دانشگاه تبریز، https://www.civilica.com/Paper-ICMBTU02-ICMBTU02_235.html
اصغرزاده افروزی, معصومه و علی ملاحسینی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک رفاه استان کرمان، دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، دبیرخانه دائمی همایش، https://www.civilica.com/Paper-MODIRACONF02-MODIRACONF02_002.html
سید­نقوی، میرعلی ؛ حقیقی کفاش، مهدی , نجفی کلیانی، وحید؛ (1391)انعطاف­پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال22، شماره 76، بهار و تابستان 1391، صص153-129.
شاه محمدی مهرجردی، مرضیه؛ بردبار، غلامرضا؛ . 1395.ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی » بهار 1395 - شماره 23 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 237 تا 260)
شهریاری , بهمن , خدایاری , عباس , زارعی , علی (1396) رتباط علی مزیت رقابتی با منبع تعارض و نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت تولیدات ورزشی , فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی , بهمن و اسفند 1396 , شماره 46 , ص 212-193
صمصامی , فردیس , خداداد حسینی , سید حمید , کردنائیج , اسدالله , آذر , عادل (1396) انعطاف پذیری راهبردی : از تحلیل مفهومی تا الگوی فرایندی , فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی , شماره 29 , بهار 96 , ص 32-13
طهماسبی, مریم و علی فرهادی محلی، ۱۳۹۷، تاثیر سیستم کاری عملکرد بالا بر عملکرد سازمان با میانجی گری انعطاف پذیری منابع انسانی و کارایی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان)، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران، https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF05-AMSCONF05_522.html
لطفی ص . 1396. رابطه انعطاف پذیری  منابع انسانی و فرسودگی شغلی با نقش تعدیل کننده توان بالقوه انگیزشی , پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد خوراسگان
میرزایی , خلیلی ( 1396) کیفی پژوهی , نشر فوژان , چاپ دوم , تهران
موسوی جد, سیدمحمد؛ جلیل غفوری؛ حیدر محمدی و جوان احمدعزیز، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران، https://www.civilica.com/Paper-KPIP12-KPIP12_198.html
نجفی کلیانی، وحید؛ رستگار، عباسعلی؛ رحمانی، فاطمه. 1397.انعطاف‌پذیری منابع انسانی، خلاقیت، و نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه، مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی » پاییز 1397، دوره شانزدهم - شماره 3 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 521 تا 544)
هومن , حیدرعلی (1385) راهنمای عاملی پژوهش کیفی , تهران , انتشارات سمت , چاپ اول
Aibaghi Esfahani , A, Rezaii ,A, Koochmeshki , N ,  Sharifi Parsa , N(2016) SUSTAINABLE AND FLEXIBLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR INNOVATIVE ORGANIZATION , AD-minister Nº. 30 January  June 2017 pp. 195 - 215 · ISSN 1692-0279 · e ISSN 2256-4322
Bhattacharya M, Gibson DE & Doty DH. The effects of flexibility in employee skills, employee behaviors, and human resource practices on firm performance. Journal of Management 2005; 31(4): 622- 40.
Beltran- martin , I Roca ,Puig ,V, Esprit – Tena , A, Bou – Llusar , J , C (2008). Human Resource Flexibility as a mediating variable between High Performance . Work systems and performance. Journal of management. (34) 1009-1044.
Boudreau John Cascio Wayne F W..(2015). The search for global competence: From international HR to talent management, Journal of World Business xxx (2015) xxx–xxx
Boudreau, J. W., & Ziskin, I. (2011). The future of HR and effective organizations. Organizational Dynamics, 40(4), 255–266.
Davidescu A ,A* , Apostu S ,A ,  Paul , A  and Casunean I (2020) Work Flexibility, Job Satisfaction, and Job Performance among Romanian Employees— Implications for Sustainable Human Resource Management , Sustainability 2020, 12, 6086; doi:10.3390/su12156086
Denscombe , M(2003) , The good Research guide for small – scale social research projects , 2md edn . Open university press . Buckingham
Do, B., Yeh, P. and Madsen, J. (2016), "Exploring the relationship among human resource flexibility, organizational innovation and adaptability culture", Chinese Management Studies, Vol. 10 No. 4, pp. 657-674. https://doi.org/10.1108/CMS-01-2016-0022
Gerwin, D. (1987). An agenda for research on the flexibility of manufacturing processes. International Journal of Operations & Production Management, 7(1), 38–49
Hisham , A , K , S, Ahmad ,A,A (2020), Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management in Jordanian Telecommunication Companies , European Journal of Business and Management Research Vol. 5, No. 1, February 2020 ,
Huang , L , Gao , M, Hsu , P (2019) A Study on the Correlation among Human Resource Flexibility Strategy, Organizational Citizenship Behavior, and Organizational Performance in Ecotourism Industry , Ekoloji 28(107): 379-383 (2019)
 Kangyin Lu Jinxia Zhu Haijun Bao , (2015),"High-performance human resource management and firm performance", Industrial Management & Data Systems, Vol. 115 Iss 2 pp. 353 – 382
Ketabchi , M (2020) , A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor University, DYSONA - Life Science , 1 (2020) 25-35 .
Fraser, K. and Hvolby, H.H. (2010). Effective team working : can functional flexibility act as an enhancing factor?, Team Performance Management, 16: 74-94
Lastra Fernández -Pérez, Susana de la, Fernando Martín-Alcázar1 & Gonzalo Sánchez- Gardey.(2014).Functional Flexibility in Human Resource Management Systems: Conceptualization and Measurement, International Journal of Business Administration Vol. 5, No. 1; 2014
Luu Tuan Trong.(2019). Linking authentic leadership to salespeople's service performance: The roles of job crafting and human resource flexibility, Industrial Marketing Management, In press, corrected proof, Available online 14 June 2019
Pradhan Rabindra Kumar, Madhusmita Panda, Lalatendu Kesari Jena, (2017) "Transformational leadership and psychological empowerment: The mediating effect of organizational culture in Indian retail industry", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 30 Issue: 1, pp.82-95, doi: 10.1108/JEIM-01-2016-0026
Stone.Dianna L, Deadrick‎. Diana L (2015).Challenges and opportunities affecting the future of human resource management, Human Resource Management Review xxx (2015) xxx–xxx
Sushil , T.P. Singh , Anand J. Kulkarni.(2017). Flexibility in Resource Management, Library of Congress Control Number: 2017941060
 
Zolin R. Kuckertz A , Kautonen T,2011.Human resource flexibility and strong ties in entrepreneurial teams . Journal of Business Research 64(2011) 1097-1133