تأثیر ادراک کارکنان از درستکاری سازمان بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل کننده درک از رفتار رهبری در دانشگاه آزاد واحد اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ادراک کارکنان از درستکاری سازمان بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل کننده درک از رفتار رهبری در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) به روش توصیفی از نوع همبستگی، اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل داد که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس تعداد 244 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه «ادراک از درستکاری سازمانی» کامرون و همکاران (2004) ، «رفتار رهبری» گوبا و همکاران (2013) و «سکوت سازمانی» واکولا و بودراس (2005) بود که روایی صوری از لحاظ صراحت و قابلیت درک گویه ها از طریق تعدادی از پاسخگویان و روایی محتوایی از لحاظ تطابق مفاهیم از طریق مراجعه به صاحب نظران تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه «ادراک از درستکاری سازمانی» 93/0، «رفتار رهبری» 98/0 و «سکوت سازمانی» 92/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد ادراک از درستکاری شامل یکپارچگی با مقدار تی- ولیو 812/5، بخشش با مقدار تی- ولیو 590/3- و همدردی با مقدار تی- ولیو 391/3- در سطح اطمینان 95 درصد به طرز معناداری توان پیش‌بینی متغیر وابسته سکوت سازمانی را دارند. همچنین ابعاد ادراک از درستکاری شامل یکپارچگی با مقدار تی- ولیو 295/6، خوش‌بینی با مقدار تی- ولیو 744/3 و بخشش با مقدار تی- ولیو 719/2 در سطح اطمینان 95 درصد به طرز معناداری توان پیش‌بینی متغیر وابسته رفتار رهبری را دارند. همچنین نتایج نشان داد که رفتار رهبری 2/40 درصد از واریانس سکوت تدافعی، 74 درصد از واریانس سکوت مطیع و 5/55 درصد از واریانس سکوت نوع‌دوستانه را تبیین می‌کند. نتایج نشان داد که ادراک کارکنان از درستکاری سازمانی با تعدیل گری رفتار رهبری بر سکوت سازمانی تاثیرگذار بود. 

کلیدواژه‌ها


اولیائی، فرامرز (1395) تأثیر رفتارهای قلدرانه مدیران بر سکوت سازمانی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
ترکستانی،محمد صالح. جمشیدی بروجردی،الهام(1394) نقش ادراک از درستکاری سازمان و رفاه عاطفی  کارکنان در ایجاد تعهد عاطفی به سازمان. فصل نامه مدیریت تحول،سال7،شماره1،ص116-135.
دانایی فرد ، حسن.فانی ، علی اصغر. براتی  ، الهام(1390) تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 8، ص 82-61.
شهسواری، شیوا . مکتبی، سید حبیب ( ۱۳۹۵) بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و سکوت سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان)، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
فرهادی ،اکرم.غفوری،پریا.حقیقی کفاش.ابراهیمی،محمد(1394) تأثیر رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی بر کاهش سکوت سازمانی.فصل نامه مدیریت تحول،سال7،شماره1،ص1-17.
کوچک زایی، مریم. پیری، زهرا . مشهدی عباس، فاطمه (۱۳۹۶) بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان زندان شهرستان زاهدان، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
مقیمی، سیدمحمد. رمضان، مجید(1390)مدیریت و رفتار سازمانی(سطح سازمانی)، چاپ اول، تهران: راه دان.
هنرمند،روح الله.الوانی،مهدی.واعظی،رضا(1393) " نقش رفتارهای مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی.فصل نامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول).دوره24،شماره79،ص1-26.
Araujo & Lopes(2014) Virtuous leadership, organizational commitment and individual performance. Journal : Tékhne,  12)2) 3–10.
Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leader's impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly, 15(6), 801-823.