بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

3 کارشناسی ارشد منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

4 مربی، دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری از دیدگاه مدیران و معاونان انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی در قالب توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه مدیران و معاونان شاغل در مجتمع های آموزشی شهرستان ماکو به تعداد 50 نفر بودند که با استفاده از روش سرشماری و بر اساس جدول مورگان 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط متخصصان تائید شد و برای تعیین پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که 696/0 بدست آمد. داده ها توسط آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شدند ، نتایج به دست آمده نشان داد که : از دیدگاه مدیران و معاونان پیشرفت عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی، تعامل به بکارگیری تاثیر نیروهای مجرب، بهبود مدیریت و تسهیل نظارت و راهنمایی تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری دارند. استفاده بهینه از خدمات و امکانات تاثیر بسزایی در تحقق اهداف مجتمع های آموزشی روستایی عشایری ندارد.

کلیدواژه‌ها