تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، آموزش و پرورش شهرستان شفت

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر مهارت سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان است.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، روسا، معاونان و کارکنان ادارات شهرستان‌های استان گیلان به تعداد 297 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 184 نفر تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده به کمک آزمون رگرسیون بیانگر آن است که مهارت سیاسی و ابعاد آن (توانایی شبکه‌سازی، نفوذ بین فردی، هوشیاری اجتماعی، صمیمیت آشکار) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیرگذار است. میزان ضریب بتا متناظر مهارت سیاسی و هر یک از ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به ترتیب عبارت است از: 769/0+، 725/0+، 501/0+، 567/0+، و 686/0+.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که یکی از متغیرهای تاثیر‌گذار برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی سطح مهارت سیاسی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها