ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ مؤلفه‎‌ها و شاخص‌های مسیر شغلی در سازمان سناد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر سازمان

چکیده

امروزه پیشرفت و توسعه سازمان‌ها در رقابت و بقا مستلزم سرمایه‌های انسانی است. بنابراین جهت حفظ، نگهداری و بالندگی چنین سرمایه‌ای، مسیر شغلی نقش مهمی دارد؛ این مسیر بیانگر یک سری پست‌های متوالی در شغل یا سازمان است و بر مبنای علقه‌ها، شایستگی و ارزش‌های فرد و تغییرات محیط کاری شکل می‌گیرد. در این راستا هدف این پژوهش، حاضر شناسایی مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌بندی آن در مسیر شغلی است. برای این شناسایی ابتدا از روش دلفی با کمک 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بهره برده‌ایم. آنگاه در اجرای بازآزمایی متغیرها، تمامی مسئولین و مدیران حوزه سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه در سطح استان تهران با روش هدفمند به تعداد 141 نفر از طریق رابطه کوکران انتخاب و متغیرها نیز در سطح روایی و پایایی ( 984/0) مورد تأیید قرار گرفتند. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی با رویکرد قیاسی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، که مؤلفه‌های 23 گانه و 55 شاخص به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر مسیر شغلی اثر ‌گذارند.

کلیدواژه‌ها