اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر ، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قائمشهر/قائمشهر، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق، اولویت بندی عوامل مدل توانمندسازی جامع در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و با توجه به انواع مختلف تحقیق توصیفی ، در این طرح از نوع پیمایشی یا زمینه یابی است. جامعه آماری تحقیق، خبرگان می باشند که با شرایط عضویت 32 نفر به عنوان خبره به عنوان نمونه انتخاب شده اند. عوامل مدل توانمندسازی جامع دارای 2 بعد(فردی و جمعی) و 11 مولفه و 28 شاخص گردید و بعد از تشکیل مدل نهایی به طبقه بندی و اولویت بندی مولفه ها بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تشکیل جدول مقایسات زوجی گروهی و بر مبنای نرم افزار Expert Choice آنالیز انجام گردید. نتایج نظرسنجی سلسله مراتبی مقایسات زوجی نشان داد که مولفه آموزش خلاقیت محور در بعد فردی بیشترین نقش را در توانمندسازی ایفا می کند که نشان می دهد این مولفه باید بیشتر در برنامه های سازمان قرار گیرد و در بخش جمعی نیز مولفه رهبری مشارکتی بیشترین اهمیت را در این بعد داشته است که نشان می دهد جهت تعالی سازمان در تیم ها و گروه ها رهبری نقش ارزنده ای خواهد داشت. که نشان از اهمیت این شاخص‌ها و لزوم توجه به این موارد در توانمندسازی جامع دارد. لذا درکل لزوم توجه به مقولات می‌تواند سطح توانمندسازی را در حد قابل قبولی بالا ببرد و لازم است مدیران و متولیان در سازمان‌ها بیشتر به مولفه های توانمندسازی و شاخص‌های مؤثر بر آن اهمیت بدهند.

کلیدواژه‌ها