شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی مورد کاوی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میباشد. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. در ابتدا بر مبنای مطالعات انجام شده در زمینه اجرای استراتژی و بررسی برنامه کسب وکار و استراتژی منابع انسانی شرکت و مصاحبه با مدیران و استادان صاحب نظر در این حوزه، هشت عامل "مدیریت، ساختار، فرهنگ، عوامل محیطی، منابع انسانی، برنامه راهبردی، منابع سازمانی و مدیریت تغییر" به عنوان عوامل اثرگذار در اجرای استراتژی شناسایی شد که در طراحی سؤالات پرسشنامه برای قابل استناد سازی نتایج تحقیق مفید واقع گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 86/. سطح خوبی از پایایی را نشان میدهد. جامعه آماری را 146 نفر از مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک و واحدهای تحقیق و توسعه، خرید، فروش و بازاریابی، کیفیت، منابع انسانی، تولید و خدمات فنی شرکت تشکیل می دهد که به واسطه تعداد محدود جامعه آماری، پرسشنامه بین همگی آنها توزیع گردید. برای تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزار SPSSwin18 از روش تحلیل عاملی اکتشافی به عنوان روش متغیر چند متغیره و هم وابسته استفاده شد. نتایج حاصل از یافتههای تحقیق نشان میدهد که متغیرهای موجود در عوامل هشت گانه حدود 88 درصد از تغییرات مربوط به موانع اثرگذار بر اجرای استراتژیهای آموزشی را تشکیل میدهند که نشانگر تأثیرگذاری بالایآنها در اجرای استراتژی ها است.

کلیدواژه‌ها