شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی مورد کاوی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل موانع اثرگذار در اجرای استراتژیهای آموزشی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میباشد. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. در ابتدا بر مبنای مطالعات انجام شده در زمینه اجرای استراتژی و بررسی برنامه کسب وکار و استراتژی منابع انسانی شرکت و مصاحبه با مدیران و استادان صاحب نظر در این حوزه، هشت عامل "مدیریت، ساختار، فرهنگ، عوامل محیطی، منابع انسانی، برنامه راهبردی، منابع سازمانی و مدیریت تغییر" به عنوان عوامل اثرگذار در اجرای استراتژی شناسایی شد که در طراحی سؤالات پرسشنامه برای قابل استناد سازی نتایج تحقیق مفید واقع گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 86/. سطح خوبی از پایایی را نشان میدهد. جامعه آماری را 146 نفر از مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک و واحدهای تحقیق و توسعه، خرید، فروش و بازاریابی، کیفیت، منابع انسانی، تولید و خدمات فنی شرکت تشکیل می دهد که به واسطه تعداد محدود جامعه آماری، پرسشنامه بین همگی آنها توزیع گردید. برای تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزار SPSSwin18 از روش تحلیل عاملی اکتشافی به عنوان روش متغیر چند متغیره و هم وابسته استفاده شد. نتایج حاصل از یافتههای تحقیق نشان میدهد که متغیرهای موجود در عوامل هشت گانه حدود 88 درصد از تغییرات مربوط به موانع اثرگذار بر اجرای استراتژیهای آموزشی را تشکیل میدهند که نشانگر تأثیرگذاری بالایآنها در اجرای استراتژی ها است.

کلیدواژه‌ها


 ابیلی، خدایار، سبحانی نژاد، مهدی و یوز باشی، علیرضا ( 1388). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره 9، ص 61.

اعرابی، سید محمد؛ یاوری گهر، فاطمه (1388)، هماهنگی استراتژی­های سرپرستی و ساختار به منظور بهبود عملکرد سازمان، تهران: نخستین کنفرانس بهبود و تحول اداری،ص 5.

پورپیجانی، افشین؛ اکبری، محسن (1385). سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41، ص 154-153.

حقیقی، محمد؛ رحمانی یوشانلویی، حسین؛ عصیانی، توحید؛ ترابی، اصغر (1390). اولویت بندی موانع پیاده سازی برنامه­های استراتژیک، فصلنامه مدیریت راهبردی، سال هجدهم، شماره 49، ص 55.

رحمان سرشت،حسین (1384)، مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان، چاپ اول، تهران: انتشارات فن و فرهنگ.

شکرزاده، صادق؛ صباغیان، زهرا؛ پرداختچی، محمد حسن و ابوالقاسمی، محمود (1391)، تأثیر استراتژی آموزش و توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی دانش آفرین بر تسهیم دانش: مطالعه ای در صنعت هسته ای، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 25، صص 123-122.

صارم، علی اصغر؛ مقیمی، سید محمد؛ منوریان، عباس (1391). شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 9، ص 95-94.

غلام زاده، داریوش؛ جلالی، سونیا (1391). تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع   استراتژیک، فصلنامه مدیریت دولتی، سال چهارم، شماره 10، ص 138.

فرج پور خانا پشتی قاسم؛ نوالنساء، رسول (1390). چارچوبی تلفیقی جهت پیاده سازی استراتژی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نشریه مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 1، ص 78.

 ممدوحی، امیر رضا؛ سید هاشمی، محمد رضا (1387). موانع اجرای استراتژی های بازاریابی: ارائه یک طبقه بندی برای شرکت ایران خودرو، نشریه مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره 1، ص 121.

هانگر، جی دیوید؛ ویلن، توماس.ال (1381)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.

نایب زاده، شهناز (1389). بررسی رابطه بین سازگاری استراتژی کسب و کار با استراتژی تولیدی و عملکرد شرکت سایپا دیزل، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 17 ، ص 15.

Abang Ekhsan, A.O. (2009). Strategic HRM Practice and Implications, Lex ET Scientia International Journal Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, 15 (3), P.51-71.

Andrews, K. (1980).The Concept of Corporate Strategy, 2nd edition, DowJones Irwin, P.18.

Boxall, P. (2013). Strategic HRM Practices: Barriers and Implications, Sloan Management Review, 54 (4), P.459-463.

Chaing, K. (2005). The impact of network service performance on customer Satisfaction and loyalty: High-speed internet service case in Korea, Expert Systems with Applications, 32 (2).

David, F. R. (2016). Strategic management: Concepts and case, Peaeson/Prentice Hall.

Deci F and Ryan M. (2015). Exploring high performers required competencies, Expert System with Applications, 37.

Drucker, P.F. (1974).Management: Task, Responsibilities, Practices. New
York: Harper & Row, P.104.

Eisenstat, R.A. (2012).Strategic Management: Concepts & Cases, Pearson Education, 8th Edition, P.69.

Eric, C. (2016). Managerial competencies and career advancement: A comparative study, Journal of Business Research, 15 (2).

Fomburn, C.J., Tichyn, N.M. (1984). Strategic Human Resource Management,   John Wiley & Sons, New York, NY.

Francois, F. (2010).Creating a Strategy Implementation Environment, Business Horizons, 46 (2), P.677.

Haroon, M., Rehman, M., Kiyani, A., Khattak, M. (2010). Strategic Human Resource Management and its Issues a Study of Telecom Sector of Pakistan, Interdisciplinary of Contemporary Research in Business, 2 (5), P.66-77.

Hartner, R. (2018). Leadership competency models, The Leadership
Quarterly. 2006; 17 (3).

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996). The Balanced Score-card Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business School Press.

Lyden, J.A., Klingele, W. (2009). Towards Understanding the Framework of Impeders to Strategy Implementation From an Exploratory Case Study in an Iranian University, Education Business and Society, 2 (4), P.163-166.

Mankins, M.C., Steele, R. (2005). Turning Great Strategy into Great Performance, Harvard Business Review, 39 (4), P.64-72.

McKnight, R. (2005). HR, s Role in Strategy Implementation Leading the Human Side of Change, Philadelphia: Right Management Consultants, Inc.

Mello, J.A. (2001), Strategic Human Resource Management, Cincinnati: South Western.

Miller, Roger. (2007). Learning Organization, Academy of Human Resource Development Conference (AHRD), http:// Search ERIC.org/EDd403479.html.

Mintzberg, H. (1994). The Rise & Fall of Strategic Planning, Basic Books.

Okumus, F. (2001).Towards a Strategy Implementation Framework, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(7), P.327.

Porter, M. (1996).What is strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec,
P.61-78

Rauyruen, K.E. (2009). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty, Journal of Business Research, 60 (4), P.31.

Simkin, L.P (2012). Human Resource Management: Theory and Practice, Proceeding of the 34th Berlin International Conference on System Sciences, P.651-668.

Speel, S. (2012). The Relationships between Explicit and Tacit Oriented KM Strategy, and Firm Performance, Harvard Business Review, 46 (3), P.298-309.

Verma, G. (1990). University Management and Administration, India: New Dehli, Deep and Deep Publication.