طراحی مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی درآموزش و پرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحدمشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، واحدمشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران( نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی ابعاد و مؤلفه های سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد، درچارچوب تکنیک دلفی، مدل کیفی تحقیق را ارائه نماید. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش، یک روش آمیخته (کمّی- کیفی) است و از نظرشیوه گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و خبرگان حرفه ای آموزش و پرورش استان مذکور بودند که تعداد 25نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی محتوایی توسط خبرگان و محاسبه و تأیید پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در اختیار اعضاء قرارگرفت و برای تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار(Spss22) استفاده شد. براساس تحلیل داده ها و نتایج حاصل از اجرای روش دلفی، ابعاد و مؤلفه های متغیر سرمایه فکری و یادگیری سازمانی با ضریب توافق کندال(720/.) و (723/0) به اجماع خبرگان رسید. به عبارت دیگر ابعاد و مؤلفه های سرمایه فکری در4 بعد و21مؤلفه و ابعاد و مؤلفه های یادگیری سازمانی در3 بعد و12مؤلفه مورد شناسایی قرارگرفتند. همچنین، میزان تناسب مدل با نظر متخصصان گروه دلفی با استفاده ازآزمون t تک نمونه ای مورد تأیید قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها