ارزیابی نقش نگرش اقتصاد مقاومتی مدیران بر مدیریت ریسک پروژه (مطالعه موردی: پیمانکاران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

به طور کلی، مهمترین هدف مدیریت، انجام پروژه با حداقل هزینه و در زمان مقرر با رعایت مسائل کیفی از پیش تعیین شده می باشد و از آنجایی که مدیریت ریسک فرآیندی گروهی و دارای روشی سیستماتیک است، بکارگیری صحیح این تکنیک موجب خواهد شد تا اهداف کلان پروژه قابل حصول و دسترسی باشد. نگرش اقتصاد مقاومتی در مدیران و پیمانکاران مجموعه می باشد، در همین راستا، در این پژوهش، نقش نگرش اقتصاد مقاومتی در بهبود مدیریت ریسک پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در روشی توصیفی ، اطلاعات جامعه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایی آن مورد تائید قرار گرفت،  جمع آوری و تحلیل گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه پیمانکاران قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا (438 پیمانکار) بودند، که بر اساس جدول مورگان، حداقل  نمونه ای برابر با 190 نفر تعیین شد، اما با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در مورد پرسشنامه های غیرقابل قبول، در مجموع 230 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 217 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد. در این پژوهش، افراد نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و  نتایج آزمون فرضیات  این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و نرم افزار spss،  حاکی از این بود که  نگرش اقتصاد مقاومتی در پیمانکاران قرارگاه خاتم  بر مدیریت ریسک هزینه، کیفیت و زمان پروژه های ساخت و ساز نقش معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


برین،ابراهیم،فرآیند مصرف گرایی در کشور های در حال توسعه، مجله اداره کل آموزش و پرورش معاونت سیاسی صدا و سیما ، شماره 13

حسین زاده بحرینی، محمد حسین.(1392)،« اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه»، مشکوه، بهار، شماره 118. دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای(1391)، اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه ایرانی.

خاکسار، منصور؛ شافعی، رضا؛ ویسی، بهاره اله. (1387). شناسایی منشاءهای ریسک در پروژه های ساختمانی و نحوه مدیریت آنها (مطالعه موردی). مدیریت بهره‌وری, 2(4 (7) زمستان), 139-160.

خواجه زاده دزفولی، مهدی. (1392). لزوم توجه به مفهوم لجستیک معکوس در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی مساله بازیافت کاغذ ). اقتصاد منابع طبیعی (توقف انتشار), 2(1), 49-62.

دلبری، محمد.(1390). تجزیه و تحلیل ریسک در مدیریت پروژه.

رسولی، رضا و معصومه ولدخانی، ۱۳۹۵، اقتصاد مقاومتی، سابقه تاریخی و الزامات فرهنگی و اجتماعی، دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان.

زنگی آبادی، مصطفی؛ حامد منظری توکلی؛ امین رحیم زاده و جواد دوست جباریان( ۱۳۹۳). مدیریت هزینه ها در اقتصاد مقاومتی، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

غفارپور، داود ؛ زهره پورحاتمی( ۱۳۹۲). اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی، همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

توکلی،محمد جواد؛(1395) اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اندیشه اسلامی

مرادی، پرویز؛ مرادی، منصور.(1396). ارزیابی عوامل موثر در فرآیند مدیریت ریسک پروژه ها با رویکرد مدیریت دانش. کنفرانس بین المللی برق. آبان 1396.

میلانی، جمیل.(1394). اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت ها و چالش های تحقق آن. مجله اقتصادی، شماره های 7 و 8، صفحات 22-5.

Andersen, J.A. (2015) "When a Servant –Leader Comes Knocking", Leadership & Organization Development Journal, 30(3): 310- 330

Albert A., Hallowell MR., (2013), Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction, Safety science, 51(1), 118-26.

Collins, W., Parrish, K., Gibson, G., (2017), Defining and understanding “small projects” in the industrial construction sector, Procedia Engineering, .223-513:)7012( 691

Chileshe Nicholas, Raufdeen Rameezdeen,, M. Reza Hosseini, Igor Martek, Hong Xian Li,Parinaz Panjehbashi-Aghdam.(2018). Factors driving the implementation of reverse logistics: A quantified model for the construction industry. Waste Management 79 (2018) 48–57.

Elhoush, R and Kulatunga, U.(2017). The effectiveness of project risk management : a study within the Libyan oil and gas industry. Conference or Workshop Item. URL This version is available at: http://usir. salford.ac.uk/43864/

Afesorgbor, S-K., & Renuk, M. (2016). "The impact of economic sanctions on income inequality of target states." World Development 83: 1-11.

Govindan, K., Kadzinki, M., Ehling, R., Miebs, G., 2018. Selection of a sustainable third-party reverse logistics provider based on the robustness analysis of an outranking graph kernel conducted with ELECTRE I and SMAA. Omega. https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.05.007

Salim, K. G. (2016). Effect of Reverse Logistics on Operational Performance of Liquefied Petroleum Gas Companies in Kenya (Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation, School of Business, University of Nairobi).

Kabergey Moses, Richu Salome.(2015). Effect of Reverse Logistics on Operational Performance of Sisal Processing Firms in Nakuru County, Kenya. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences Volume 3, Issue 5, October 2015, Pages: 556-565.

Lambert, S., Riopel, D., and Abdul-Kader, W. (2011). A reverse logistics decisions conceptual framework, Computers & Industrial Engineering, 61(3), 161–181.

Maina, N. P., Mbabazize, M., & Kibachia, J. (2016). Evaluation of factors affecting effectivness of risk management in public housing construction projects in Rwanda. Case of Batsinda Housing Project. European Journal of Business and Social Sciences, 5(01), 85-101.

Mohammed, H. K., &Knapkova,  A. (2016).  The Impact  of Total  Risk  Management  on  Company's Performance.  Procedia-Social  and  Behavioral Sciences,  220,  271-277.

Marcelino-Sádaba, S., Pérez-Ezcurdia, A., M. Echeverría Lazcano, A., Villanueva, P., (2014), Project risk management methodology for small firms, International Journal of Project Management32: 327–340. Mills

M. Abdel-Basset, M. Mohamed, V. Chang, NMCDA: A framework for evaluating cloud computing services, Future Gener. Comput. Syst. 86 (2018) 12–29.

Porny,R.D. (2017). TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE. France:Paris

R. Chutia, M.K. Gogoi, Fuzzy risk analysis in poultry farming based on a novel

similarity measure of fuzzy numbers, Appl. Soft Comput. 66 (2018) 60–76.

T.L. Saaty, L.G. Vargas, Estimating technological coefficients by the analytic hierarchy process, Socio-Econ. Plan. Sci. 13 (1979) 333–336.

Zarbakhshnia, N., Soleimani, H., Goh, M., Razavi, S.S., 2019. A novel multi-objective model for green forward and reverse logistics network design. J. Clean. Prod 208, 1304e1316.

Peretti, U., Tatham, P., Wu, Y., Sgarbossa, F., 2015. Reverse logistics in humanitarian operations: challenges and opportunities. J. Humanit. Logist. Supply Chain Manag. 5 (2), 253e274.

Zakari Tsigaa, Michael Emesa, Alan Smitha Implementation of a risk management simulation tool Procedia Computer Science, Volume 121, 2017, Pages 218-223.