بالندگی اعضای هیات علمی در پرتو رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش جوی دکترای مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران

3 دانشیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش روابط  بین رهبری معنوی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی انجام شد این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی می باشد. جامعه آماری 695 نفر از مدرسین تمام وقت 13 واحد بود که از میان آنان 263 نفر از جدول کرجسی و مورگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات ازسه پرسشنامه استاندارد، رهبری معنوی فرای، بالندگی قرونه و یادگیری سازمانی نیفه استفاده گردید. روایی محتوایی و  سازه ای پرسشنامه‌ها تایید و پایایی آلفای کرونباخ آنها  در مرحله مقدماتی و نهایی مناسب بود. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری  بین رهبری معنوی با  بالندگی می باشد در عین حال نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطة بین رهبری معنوی با بالندگی ایفا می‌کند. نتیجه اینکه رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری در بالندگی مدرسین دارد.

کلیدواژه‌ها


تیمورنژاد، کاوه، صریحی اسفستانی، رسول (1398). تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات مدیریت بهبود و تحول   (62): 37-60 .

ﺟﻤﺸﻴﺪی، ﻻﻟﻪ، (۱۳۹۴) ،( ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه قم)مجله آموزش عالی شماره17: 20-37

  دوگانه ای فرد، فریده و اکبری، نرگس (1393)، بررسی رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی با خلاقیت در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، مجله نوآوریهای مدیریت آموزشی سال 9 شماره 3 ص 13-67.

صادقی، عباس، واحد چوکده، حسین، کاظم پور، اسماعیل (1394) رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی در کارشناسان اداری و آموزشی دانشگاه گیلان آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره 4، ص 39 تا 53

صیادی، سعید، احمد‌زاده، سلیمان، بابا‌شاهی، جبار، وزیری، فراز صادق (1393) بررسی نقش رهبری معنوی در توسعه سازمانی، تبیین نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی، مجله توسعه انسانی پلیس، تابستان 93،  شماره 49، صفحه 79 تا 108

قارون،معصومه(1393)سیاستهای گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر.توسعه ظرفیت یااتلاف منابع فرایند مدیریت وتوسعه تابستان 93 شماره88ص3تا28

 قرونه، داود، میرکمالی، سیدمحمد، بازرگان، عباس، خرازی، سیدکمال (1393)، چهارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران مجله آموزش عالی شماره 22، ص 51 تا 82

قشقایی‌زاده، نصر‌اله، احمدی نیک، فاضل (1396) بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تاثیر رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: واحد‌های دانشگاهی دانشکاه آزاد اسلامی استان خوزستان)، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، بهار 96 دوره 4، شماره 1 ،صفحه 115 تا 136

مهدیان، محمدجعفر، عبودپور، ملوک، نوروزی کوهدشت، رضا (1396) رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان، مجله علوم تربیتی از دیدگاه اسلام شماره 9 ص 128-105

   ناظم، فتاح، علامه، حسینعلی (1396) بررسی رابطه رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمند‌سازی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران، مجله تحقیقات مدیریت آموزش، زمستان 96، شماره 34، صفحه 29 تا 46.

 Aydin, B, & Ceylon A (2009) the effect of spiritual leadership on organization learning   capacity. African Journal of Business management. Vol. 13. No.5. PP0 184-190.

 Bazaryan A.(2007) Higher Education in Iran in James J.I frost and P.G Ahbach. International Handbook of Higher Education Dordrecht. The Motherlands Springer (pp 781-792). (In Persian)

 Dammar, A. Skyler, E. (2017).    Department of sport management.   The impact of spiritual leadership on empowerment and work procrastination Turkey.  Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (2), 293-317.

Fernando, M. Beale, F. and Gerry, D. (2009). The Spiritual Dimension in Leadership at Dalman Tea, Organization Development Journal, 30 (6):522-539.

   Fry, L. W., Latham, J. R., Cline bell, S. K., and Kroenke, K. (2017). Spiritual leadership as a model for performance excellence: a study of Baldrige award recipients. J. Manage. Spiritual. Reeling. 14, 22–26. 

fry, L. W Hannah, T. Noel, M.Walumbwa,F, (2014). “Impact of spiritual leadership on unit performance”. The leadership quarterly, 14 (22): 259-270.

Fry. L.W. and Materly, L. L. (2006), Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory study, Tarleton State University- Central Texas Journal 0f management spirituality Religion (4)283-319.

Gaff. S.S F, sat C: Gaff. J.G (1998) Professional Development A Guide to Rrourecs USA: change magazine press Brien. Danny o' Event Baseness.

 Kang, B., and Miller, M. T. (2000). Professional development: Research findings,

 Oh, J., Cho, D. and Lim, D. (2018), "Authentic leadership and work engagement: the mediating effect of practicing core values", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 39 No. 2, pp. 276-289

Payne, S. (2010), Leadership and spirituality: business in the USA, International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 6 No. 2, pp. 68-72.

  Sanders J. O. (2017). Spiritual Leadership: Principles of Excellence for Every Behavior. Chicago, IL: Moody Publishers. [Google Scholar] Organizational Learning as a Key Role of Organizational Success  Procedia - Social and Behavioral Sciences 230 ·

 Smith, Gina; Minor, Maria; Brashen, Henry (2018) Spiritual Leadership: A Guide to a Leadership Style That Embraces Multiple Perspectives Journal of Instructional Research, v7:80-89.

Steven W. Bayighomog & Hüseyin Araslı (2019) Workplace spirituality – customer engagement Nexus: the mediated role of spiritual leadership on customer–oriented boundary–spanning behaviors Pages 637-661.

   Usman, A. (2010). Leadership spirituality in Banking Professionals and Its impact on organization commitment Identefition Journal of Business and m.anagement Vol. 5(3):   185-193.

Xie, L. (2019), "Leadership and organizational learning culture: a systematic literature review", European Journal of Training and Development, Vol. 43 No. 1/2, pp. 76-104.