تاثیر خود رهبری بر قابلیت استخدام‌پذیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان. خرم اباد. ایران

2 دانشگاه لرستان خرم اباد ایران

3 دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

چکیده

افزایش قابلیت استخدامی مهمترین عاملی است که افراد حرفه‌ای به‌دنبال آن بوده تا بتوانند به موقعیت‌های شغلی مطلوب دست یافته و در مسیر پیشرفت و توسعه شغلی حرکت کنند. اخیرا در ادبیات مدیریت موضوعات جدیدی همچون خودرهبری طرح شده‌اند که، افراد را در افزایش قابلیت استخدام یاری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر خودرهبری بر قابلیت استخدام‌پذیری است. روش پژوهش از نوع توصیفی_پیمایشی و از نظر هدف توسعه‌ای و کاربردی است. جامعه آماری دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه لرستان می‌باشند. روش نمونه‌گیری استفاده‌شده نمونه‌گیری دردسترس است. از آنجایی که حجم کلی 350 نفر است، حجم نمونه 183 نفر براساس فرمول کوکران بدست آمده است.  برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار smart-pls بهره‌گرفته شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد خودرهبری با ضریب مسیر 456/0 بر قابلیت استخدام تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت خود رهبری بر قابلیت استخدام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


زاهدی، شمس السادات.، حسن‌پور، اکبر. (1388). بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان‌های دولتی. مجله فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 2. 1-8.

زاهدی، سید محمد.، زکی‌زاده، سهیلا. (1393). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرراﻫﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 17. 63-73.

شریعتی، مرضیه.، طالب‌نیا، قدرت‌الله.، رویایی، رمضانعلی. (1397). بررسی اثر میانجی خودرهبری بر ارتباط بین فراشناخت و رفتار تصمیم‌گیری حسابداران مدیریت. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. سال سوم. شماره پنجم. 101-129.

عباسی رستمی، نجیبه. (1393). مروری بر نظریه خودرهبری )مفاهیم، راهبردها و عوامل مؤثر بر خودرهبری). فصلنامه توسعه. سال نهم. شماره 34. 123-140.

واعظی، مظفرالدین.، مزاری، ابراهیم.، خبراه، کبری.، مقدم‌زاده، علی.، شالباف، عذرا. (1394). تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آنها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند). رویکردهای نوین آموزشی. سال دهم. شماره2. شماره پیاپی 22، 1-20.

Furtner, M. R., Hiller, L.N., Martini, M., Sachse, P. (2012). Self-leadership, motivation to lead, trans-formational leadership and superleadership: A key to organizational success in the 21st century. International Journal of Business and Management Tomorrow. 2(7), 1-8.

Hirschi, Andreas. Jaensch, Vanessa K. Herrmann, Anne. (2016). Protean career orientation, vocational identity, and self-efficacy: an empirical clarification of their relationship. European Journal of Work and Organizational Psychology, Volume 26, 2017 - Issue 2, Pages 208-220.

Houghton, J. D., & Jinkerson, D. L. (2007). Constructive thought strategies and job satisfaction: A preliminary examination. Journal of Business and Psychology, 22, 45-53.

Houghton, J. Bonham, T.W. Neck,  Christopher P. Singh, Kusum. (2004). The Relationship between Self-Leadership and Personality: A Comparison of Hierarchical Factor Structures. Journal of Managerial Psychology 19(4):427-441. Doi: 10.1108/02683940410537963.

Houghton, J.D. Neck, C.P. (2002) "The revised self-leadership questionnaire: Testing a hierarchical factor structure for self-leadership", Journal of Managerial Psychology, 17(8): 672-691, Doi: 10.1108 /02683940210450484.

Jackson, Denise. Wilton, Nicholas. (2016). Perceived employability among undergraduates and the importance of career self-management, work experience and individual characteristics. Higher Education Research and Development, DOI: 10.1080/07294360.2016.1229270.

Messum, D., Wilkes, L. and Jackson, D. (2015) ‘What employability skills are required of new health managers?’, Asia Pacific Journal of Health Management, Vol. 10, No. 1, pp.28–35.

Saad, M.S.M. and Majid, I.A. (2014) ‘Employers’ perceptions of important employability skills required from Malaysian engineering and information and communication (ICT) graduates’, Global Journal of Engineering Education, Vol. 16, No. 3, pp.110–115.

Sarfraz, Isra. Hewege, Chandana Rathnasiri. Rajendran, Diana. (2018). An exploration of global employability skills:  a systematic research review. Int. J. Work Organisation and Emotion, Vol. 9, No. 1, DOI: 10.1504/IJWOE.2018.10012435.

Worth, sean. (2003). Adaptability and Self-Management: A New Ethic of Employability for the Young Unemployed?. Journal of Social Policy, Volume 32, Issue 4, pp. 6-7-621.

Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2006). A competence Based and multidimentional operationalization and measurement of employability.HRM, 45(3), 449-476.